ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็น นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (รอบโควตา) 80 อัตรา

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวร กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเข้าเป็น นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2563

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2562

 

 

จำนวนที่รับเข้าศึกษา:

นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ หลักสูตรวิทยาการเดินเรือ จำนวน 40 คน

นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ จำนวน 40 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1. เป็นชาย สัญชาติไทย ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร

2. เป็นผู้มีสายตาปกติ ไม่บอดสี และมีระดับการมองเห็น ตามมาตรฐานขั้นต่ำการ มองเห็น เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

3. เป็นผู้มีความสามารถในการว่ายน้ำได้เป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติงานในทะเลได้

4. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อที่สังคมรังเกียจ รวมทั้งโรคไวรัสตับอักเสบ ปี ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ ไม่มีรอยสักบนร่างกาย และ ผ่านเกณฑ์การตรวจสุขภาพคนประจําเรือที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง ตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558

5. เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่บกพร่องในศีลธรรม เลื่อมใสในการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

6. เป็นผู้ไม่เสพยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษที่ต้องห้ามตามกฎหมาย

7. ต้องไม่เคยถูกไล่ออก หรือถูกปลดออก จากโรงเรียนหรือสถานศึกษาอื่นใด เพราะเหตุประพฤติชั่วเพราะการกระทําความผิด หรือผิดวินัย หรือมีความประพฤติไม่เรียบร้อย ไม่เป็นผู้เคยกระทํา การทุจริตในการสอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขันใดๆ

8. ต้องไม่มีพันธกรณีผูกพันกับส่วนราชการใด ๆ อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

1. เป็นนักเรียนที่ผ่านการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 และปัจจุบันกําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรียนวิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย

– มีผลการเรียนรวม 5 ภาคการศึกษา เฉลี่ย (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 และ

– มีผลการเรียนรวม 5 ภาคการศึกษา ในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ

– มีผลการเรียนรวม 5 ภาคการศึกษา ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ

– มีผลการเรียนรวม 5 ภาคการศึกษา ในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

2. อายุไม่เกิน 21 ปี โดยนับจากปี พ.ศ. เกิด (เกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2542)

 

วิธีการสมัคร:

สมัครผ่านเว็บไซต์ www.mmtc.ac.th

 

ปิดรับสมัคร:

15 ธันวาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.mmtc.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ