ประกวดประติมากรรมต้นแบบ พ.ศ. 2564 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาท

เปิดเวทีให้นักออกแบบทั่วประเทศได้ประชันฝีมือ!! กับโครงการที่พลาดไม่ได้ ทั้งเพื่อประสบการณ์และการต่อยอดในอนาคต!!

บ้านอยู่สบาย ร่วมกับคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม และสถาบันบริการวิชาการ แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดประติมากรรมต้นแบบ พ.ศ. 2564 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท

 

 

ประเภทประติมากรรมต้นแบบ:

ได้แก่ รูปปั้น รูปสลัก หรือวัสดุอื่นๆ สําหรับติดตั้งในพื้นที่โครงการ HAVANA Community mall ผลงานต้นแบบเป็นวัสดุคงทนถาวร เช่น เหล็ก สแตนเลส ทองเหลือง เรซิ่น ไม้ และอื่นๆ เป็นต้น

 

ขนาดประติมากรรมต้นแบบ:

ขนาดความกว้าง x ความยาว x ความสูง รวมกันไม่เกิน 300 cm. และไม่น้อยกว่า 180 cm. ไม่รวมฐาน

 

หัวข้อประติมากรรมต้นแบบ:

ให้สร้างสรรค์ภายใต้หัวข้อ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ คือ

– ความอุดมสมบูรณ์

– การเติบโตอย่างยั่งยืน

– ความอบอุ่นในครอบครัว

 

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด:

– นักศึกษา และเยาวชน อายุระหว่าง 18-25 ปี สัญชาติไทย/และหรือ เชื้อชาติไทย ปัจจุบัน ศึกษาหรือพํานักในจังหวัดนครราชสีมา

– ศิลปินหรือประชาชนทั่วไป สัญชาติไทย/และหรือ เชื้อชาติไทย

ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดต้องสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมต้นแบบ ด้วยความคิด ของตนเอง ผลงานประติมากรรมต้นแบบต้องไม่เคยได้รับรางวัลและเผยแพร่ในสูจิบัตรที่ใดมาก่อน

 

กําหนดการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด:

– ผู้ส่งผลงานประติมากรรมต้นแบบเข้าร่วมประกวด ส่งได้คนละไม่เกิน 3 ผลงาน และต้องมาส่งผลงานด้วยตัวเองต่อเจ้าหน้าที่รับผลงาน โดยกรอก รายละเอียดในแบบฟอร์มการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด และเตรียมหลักฐานการสมัครดังนี้

– แบบฟอร์มการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

– สําเนาบัตรประชาชนของผู้ส่งผลงาน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 1 ฉบับ

– สถานที่ส่งผลงาน : หอศิลป์ตะโกราย คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา

– วัน เวลา รับผลงาน : ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. – 16.00 น. ในวันราชการ เว้นวันหยุดราชการ

 

รางวัลการประกวด:

ระดับนักศึกษา และเยาวชน อายุระหว่าง 18-25 ปี ดังนี้

– รางวัลยอดเยี่ยมพร้อมถ้วยรางวัล 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท

– รางวัลดีเด่นพร้อมถ้วยรางวัล 2 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท

– รางวัลชมเชยพร้อมถ้วยรางวัล 3 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท

– ผลงานที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงจะได้รับประกาศนียบัตร

 

ระดับศิลปินหรือประชาชนทั่วไป ดังนี้

– รางวัลยอดเยี่ยมพร้อมถ้วยรางวัล 1 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

– รางวัลดีเด่นพร้อมถ้วยรางวัล 2 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท

– รางวัลชมเชยพร้อมถ้วยรางวัล 3 รางวัล รางวัลละ 60,000 บาท

– ผลงานที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงจะได้รับประกาศนียบัตร

 

ติดต่อสอบถาม:

– หอศิลป์ตะโกราย คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลอีสาน จ.นครราชสีมา โทร 092-3538490 , 089-3959509

– facebook : หอศิลป์ตะโกราย Takorai Art Gallery

– facebook – Havana Korat โทร 080-1684953

– ผศ.บุญเกิด ศรีสุขา โทร 089-8633518

– ผศ.ชยารัฐ จุลสุคนธ์ โทร 081-3725282

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ