กปน. เปิดสอบบรรจุบุคคลภายนอก ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ

การประปานครหลวง (กปน.) มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนด เพื่อรองรับการบรรจุเป็นพนักงานปฏิบัติงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 34 อัตรา ปีงบประมาณ 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

 

ตำแหน่งและคุณวุฒิ:

– วิศวกร (โยธา) จำนวน 18 อัตรา – ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมโยธา

– วิศวกร (ไฟฟ้า) (ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอการเรียกบรรจุ) – ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง

– นักคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา – ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computer Science)

– นักอาชีวอนามัย จำนวน 11 อัตรา – ปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety)

– นิติกร จำนวน 1 อัตรา – ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ และมีใบอนุญาตให้เป็นทนายความของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

– นักทรัพยากรบุคคล (ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอการเรียกบรรจุ) – ปริญญาตรีทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ จิตวิทยาองค์กร หรือจิตวิทยาอุตสาหกรรม

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

– ลัญชาติไทย

– อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัครวันที่ 30 มกราคม 2563

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามคุณวุฒิที่กำหนดสำหรับแต่ละตำแหน่ง โดยคุณวุฒิการศึกษาดังกล่าวจะต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษาซึ่ง ก.พ. ได้มีการรับรองไว้แล้ว และต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ปิดรับสมัคร กรณีที่ยังไม่ได้รับปริญญาบัตร ให้ใช้หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาและระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ มายื่นในวันรายงานตัว

– มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน หรือ TOEFL แบบ Paper Based Test (PBT) ไม่น้อยกว่า 477 คะแนน หรือ TOEFL แบบ Internet Based Test (IBT) ไม่น้อยกว่า 53 คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 คะแนน ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ได้รับผลการทดสอบ

– พ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว (กรณีเพศขาย)

– กรณีมีความรู้ทางด้านภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

กำหนดการรับสมัครสอบ:

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16 – 30 มกราคม 2563 (ทุกวัน)

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร:

– รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน

– สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

– สำเนาผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด

– พิมพ์ใบสมัครและใบแจ้งการชำระเงิน

 

วิธีการสมัครสอบและการชำระเงิน:

– เข้าไปที่เว็บไซต์ https://mwa.thaijobjob.com คลิก “ระบบรับสมัครออนไลน์” เลือกหัวข้อ”กรอกใบสมัครออนไลน์” (ในการสมัครแนะนำให้ใช้ browser Internet Explorer version 8 ขึ้นไปหรือ Chrome)

– ผู้สมัครสอบต้องแนบไฟล์ในระบบรับสมัครด้วยไฟล์นามสกุล PDF หรือ JPG ขนาดไม่เกิน 1 เมกะไบต์ (MB)

– ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 200 บาทระหว่างวันที่ 16 – 31 มกราคม 2563 ทั้งนี้ ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการทาง Internet จำนวน 30 บาท (ไม่รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการสอบ) โดยต้องชำระเงินผ่าน บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตามช่องทาง ดังนี้

1. นำใบแจ้งการชำระเงินไปชำระผ่านทางเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ในวันและเวลาทำการของธนาคาร

2. ชำระเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ต KTB NETBANK

3. ชำระเงินผ่านเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ (ATM) ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

 

เงื่อนไขการสมัครสอบ และวิธีการสอบคัดเลือก:

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

mwa.thaijobjob.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ