ประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 ชิงถ้วยเกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา!!

บริษัท นานมี จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี : 美南赛能能技言语语汉 : NAN MEE Chinese Language Skills Contest ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 หัวข้อ “มิตรภาพ ยั่งยืน” ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมประกาศนียบัตรเกียรติคุณ และบัตรทุนการศึกษา

 

 

วัตถุประสงค์

– เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้เยาวชนทำกิจกรรมและมีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาความคิด ความรู้สึกของตนเอง และพัฒนาความรู้ความชำนาญด้านภาษาจีน

– เพื่อผลักดันให้เยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการใช้ภาษาจีนอย่างต่อเนื่อง เรียนรู้อย่างมีความสุขและรู้จักบูรณาการศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกันเพื่อเป็นรากฐานสำคัญในการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และพัฒนาประเทศต่อไป

– เพื่อสนับสนุนให้บุคคลทั่วไปได้ร่วมชื่นชมในความสามารถทางด้านภาษาจีนของเยาวชนไทย ตลอดจนขยายความสนใจในการเรียนรู้ภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีนออกไปอย่างแพร่หลาย

 

รายละเอียดการประกวด

– ผู้เข้าประกวดต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย

– ผู้เข้าประกวดต้องมีความรู้ภาษาจีนกลางหรือมีประสบการณ์การเรียนภาษาจีนกลางที่สามารถสื่อสารเป็นภาษาจีนกลางได้

– ผู้สมัครต้องประกวดในนามตัวแทนโรงเรียน เป็นทีมๆ ละไม่เกิน 5 คน แต่ละช่วงชั้นส่งได้ไม่เกิน 3 ทีม การประกวดแบ่งช่วงชั้นของผู้เข้าประกวด ดังนี้

– กลุ่มที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3)

– กลุ่มที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6)

– กลุ่มที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)

– กลุ่มที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา (กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี)

– ใช้ระยะเวลาในการแสดงไม่เกิน 5 นาที และเลือกแข่งขันทักษะภาษาจีนได้เพียง 1 ประเภทเท่านั้น ดังนี้

– เล่านิทานจีน หัวข้อ “นิทาน…แห่งมิตรภาพ”

– ท่องกลอนจีน หัวข้อ “บทกวี…แห่งมิตรภาพ”

– ร้องเพลงจีน หัวข้อ “บทเพลง…แห่งมิตรภาพ”

– สำหรับผู้ที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีมสุดท้าย สิ่งที่ต้องเตรียมดังนี้

– เตรียมการแสดงอีก 1 ชุด เพื่อมาแข่งขันอีกครั้งในวันชิงชนะเลิศ

– พร้อมทั้งส่งรายละเอียดของการแสดงในรอบชิงชนะเลิศ โดยบันทึกลงแผ่น CD

– เตรียมรายละเอียดเนื้อหาที่จะมาแสดงรอบตัดสิน สำเนา 4 ชุด เพื่อให้กับทางคณะ กรรมการได้พิจารณา

 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

– ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร วันนี้ – วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 (กรณีส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ใช้วันประทับตราไปรษณีย์เป็นสeคัญ)
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบคัดเลือกวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561

– ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบคัดเลือก 10 ทีม ของแต่ละช่วงชั้นทางเว็บไซต์ www.nanmee.com หรือ www.โรงเรียนสอนภาษานานมี.com

– วันแข่งขันรอบตัดสินประกาศให้ทราบผ่านทาง www.nanmee.com ผู้เข้ารอบคัดเลือก 10 ทีม ของแต่ละช่วงชั้น แสดงสดบนเวที

– ประกาศผลการตัดสิน สถานที่จัดการแข่งขัน อาคารบริษัท นานมี จำกัด (ชั้น 3) เลขที่ 146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

 

ติดต่อสอบถาม

โทร. 02-648-8000 (โรงเรียนสอนภาษานานมี)
อีเมล nmla@nanmee.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ