ทุนเรียนฟรี ป.ตรี ไม่ต้องมีพื้นฐาน ภายใต้โครงการปริญญาตรี 1+4 จาก NUFE ประเทศจีน

มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์การเงินหนานจิง (NUFE) ได้จัดตั้งโครงการ ปริญญาตรี 1+4 เพื่อเปิดให้นักศึกษาต่างชาติได้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรีซึ่งมหาวิทยาลัยมีคณะเศรษฐศาสตร์การคลัง และภาษีอากร การเงิน เศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ การบัญชีบริหารธุรกิจ การตลาดและโลจิสติกส์ รัฐประศาสนศาสตร์ วิศวกรรมการจัดการ นิติศาสตร์ วิศวกรรมอาหาร เป็นต้น

โดยนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมในโครงการปริญญาตรี 1+4 จะแบ่งภาคเรียน คือ เรียนปรับพื้นฐานภาษาจีน 1 ปีและ เรียนปริญญาตรี 4 ปี

 

 

เงื่อนไข:

– เมื่อจบหลักสูตรภาษาจีน นักศึกษาที่มีผลสอบ HSK ระดับ 4 180 คะแนนขึ้นไป จะได้ทุนเรียนฟรีในปีการศึกษาที่ 1 ของหลักสูตรปริญญาตรี

– แต่ละปีการศึกษาของหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปีถ้านักศึกษามีผลการเรียนตั้งแต่ 65 คะแนนขึ้นไปของทุกวิชาของแต่ละปีการศึกษา นักศึกษาจะได้ทุนค่าเรียนฟรีในปีการศึกษาถัดไป

หมายเหตุ

– นักศึกษาที่มีผลสอบ HSK และผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ที่ระบุจะต้องรับผิดชอบค่าเล่าเรียนด้วยตัวเอง ดังนี้

– ค่าเรียนปริญญาตรี 17,000 หยวน/ปี (ประมาณ 85,000 บาท/ปี)

– หอพัก 4,000 หยวน/ปี (ประมาณ 20,000 บาท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 27 ปี

2. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง (หากมีโรคประจำตัวกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนการเดินทาง)

3. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

4. ไม่ต้องมีพื้นฐานภาษาจีน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

เอกสารในการสมัคร

1. ใบสมัคร

2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 6 ใบ (พื้นหลังสีขาว)

3. RESUME

4. วุฒิการศึกษา ม.6

5. ใบ Transcript ม.ปลาย

6. สำเนาบัตรประชาชน

7. สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับพร้อมฉบับจริง (มีอายุคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)

8. ใบตรวจสุขภาพ (อายุไม่เกิน 6 เดือน)

9. เอกสารเปลี่ยนชื่อ-ชื่อกลาง-สกุล (หากมี)

10. หลักฐานการชำระค่าสมัคร (5,000 บาท)

11. หลักฐานการชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมด

12. ใบสืบประวัติอาชญากรรม

 

เอกสารการยื่นขอวีซ่า

1. แบบฟอร์มขอวีซ่า (วีซ่านักเรียนเป็นวีซ่าชนิด ”X”) (แนบไว้ที่หน้าสุดท้าย, ผู้สมัครกรุณาเซ็นชื่อด้วยปากกาตรงจุดที่ทำสัญลักษณ์ลูกศรสีแดง)

2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ (พื้นหลังสีขาว)

3. Admission Notice

4. JW 202 พร้อมสำเนา

5. หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง และหน้าวีซ่าจีนที่เคยได้ (หากมี)

6. ใบตรวจร่างกาย (โรงพยาบาลในประเทศไทย)

7. เอกสารเปลี่ยนชื่อ-ชื่อกลาง-สกุล (หากมี)

8. หลังจากเข้าประเทศจีนแล้วภายใน 30 วันต้องไปยื่นขอวีซ่าที่สถานีตำรวจ เพื่อขออนุญาตพำนักในประเทศจีนระยะยาว (กรณีอยู่หอพักในมหาวิทยาลัยไม่ต้องไปแจ้งที่สถานีตำรวจ)

 

การตรวจสุขภาพ

1. บัตรประชาชน (ตัวจริง)

2. หนังสือเดินทาง (ตัวจริง)

3. รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 ใบ (พื้นหลังขาว)

4. แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ (ขอได้จากเจ้าหน้าที่ Sinovast)

5. ค่าตรวจสุขภาพ

 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ไม่รวมกับค่าใช้จ่ายข้างต้น)

1. ค่าหนังสือ ตามหลักสูตรที่เลือก (ประมาณ 100 – 150 หยวน)

2. ค่าหนังสือเทอมถัดไป

3. ค่าทำวีซ่าปีถัดไป

4. ค่าประกันสุขภาพ เทอมละ 300 หยวน

5. ค่าตรวจสุขภาพทั้งที่ไทยและจีน

6. ค่ามัดจำหอพัก

7. ค่าอินเตอร์เน็ต, ค่าใช่จ่ายส่วนตัว อื่นๆ และค่าซักรีด

8. ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ กับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความล่าช้าของสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน อุบัติเหตุภัยธรรมชาติเหตุสุดวิสัย จากการปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานของรัฐ การนัดหยุดงาน หรือปัญหาทางการเมือง

 

วิธีการสมัคร:

ติดต่อที่ LINE@: @SINOVASTEDU เพื่อสมัครทุน จากนั้นเจ้าหน้าที่จะส่งเอกสารสำหรับสมัครให้แก่ผู้สมัคร

 

ปิดรับสมัคร:

31 พฤษภาคม 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.sinovast-edu.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ