สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เปิดรับนศ.ฝึกงาน เริ่มสมัคร 24 ก.พ. 63 นี้!

หากน้องๆ นักศึกษาคนไหนยังไม่ได้สถานที่ฝึกงานก็อย่าพึ่งเสียใจไป! ขณะนี้มีที่ฝึกงานมากมายกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานอยู่ เช่นเดียวกับที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับโครงการ NARIT INTERNSHIP PROGRAM

ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการต่อยอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ไปใช้ในการเชื่อมโยงและแก้ปัญหาในชีวิตจริง ภายใต้แนวคิด “เราจะใช้โจทย์ดาราศาสตร์เป็นเครื่องมือสร้างเทคโนโลยี สร้างคนเก่ง”

ดูรายละเอียดการรับสมัครดังด้านล่างนี้ได้เลย!

 

 

กลุ่มเป้าหมาย (จำนวน 40 คน):

นิสิต นักศึกษา ระดับ:  ปวส. และปริญญาตรี

สาขาวิชา: วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

*ฟิสิกส์ เครื่องกล ไฟฟ้า แมคคาทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยากรคอมพิวเตอร์ ดิจิทัลมีเดีย

 

สถานที่ฝึกประสบการณ์:

– อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

– หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

– หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

– หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

 

วัตถุประสงค์:

– เพื่อสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม ที่มีคุณภาพ

– เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้นำความรู้จากสาขาวิชาที่ศึกษามาประยุกต์ใช้กับการฝึกปฏิบัติงานจริง

– เพื่อสร้างเครื่องมือในการสรรหา คัดเลือกบุคลากรที่ดี มีคุณภาพเพื่อเข้ามาปฏิบัติงานกับสถาบัน

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ:

– เป็นนิสิต/นักศึกษา ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 และปริญญาตรีชั้นปีที่ 3-4 สาขาวิชาตามข้อ 3

– นิสิต/นักศึกษาจะต้องมีความประพฤติเรียบร้อย รวมทั้งไม่มีประวัติเสื่อมเสียมาก่อน

– มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

– มีระยะเวลาในการฝึกประสบการณ์ ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป

 

ค่าตอบแทน:

นิสิต นักศึกษา ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราดังนี้

– ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอัตรา 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)

– ระดับปริญญาตรี ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอัตรา 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน)

 

เอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ:

– ใบสมัคร

– รูปถ่าย (สี) ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 รูป

– ประวัติย่อ (Resume)

– สำเนา Transcript หรือเอกสารแสดงผลการเรียน

– หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา

 

วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ:

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่ พร้อมเลือกส่งเอกสารทั้งหมดทางใดทางหนึ่งจาก 3 ช่องทางด้านล่าง ดังนี้

1. ยื่นสมัครด้วยตนเอง (เฉพาะวันและเวลาราชการ) ณ งานบริหารงานบุคคล สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

2. ยื่นสมัครทางไปรษณีย์ ส่งถึง งานบริหารงานบุคคล อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร เลขที่ 260 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

3. ยื่นสมัครทาง E-mail Address: personnel@narit.or.th

 

กำหนดการรับสมัคร:

– ช่วงเวลารับสมัคร: 24 ก.พ. 63 – 13 มี.ค. 63

– ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือก: 31 มี.ค. 63

– ระยะเวลาเข้ารับการฝึกประสบการณ์: เม.ย. 63 – ก.ย. 63

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ

www.narit.or.th/

สอบถามโทร. 053-121268-9 ต่อ 284 (งานบริหารงานบุคคล)

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ