National University of Singapore มอบทุนอบรมระยะสั้น

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.)ได้รับการสนับสนุนจากสถาบัน Lee Kuan Yew School of Public Policy,National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดมอบทุนการศึกษาแก่ข้าราชการพลเรือนในหลักสูตร Public Management(Master in Public Management-MRM)ประจำปีการศึกษา 2554 จำนวน 1 ทุน ระยะเวลาศึกษา 1? ปี โดยศึกษาที่ประเทศสิงคโปร์ หรือเลือกศึกษาที่ USA ก็ได้ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เป็นข้าราชการพลเรือน
2.มีอายุระหว่าง 30-45 ปี(นับถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553)
3.ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้นหรือระดับสูง หรือดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือระดับเชี่ยวชาญ หรือตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการที่เป็นข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำ คลื่นลูกใหม่ในราชการไทย หรือโครงการระบบช้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
4.มีประสบการณ์ในการทำงานในหน่วยงานราชการพลเรือนไม่น้อยกว่า 8 ปี(หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารหรือการกำหนดนโยบายภาครัฐจะได้รับการพิจาร ณาเป็นกรณีพิเศษ)
5.มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 580 (paper-based)หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5

การสมัคร
-สนใจขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานก.พ.ศูนย์สรรหาและเลือกสรร กลุ่มงานบริหารการสอบและระบบทุน ชั้น 2 อาคาร 8 ถนนติวานนท์ ซอย 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.lkyspp.nus.edu.sg/MPM Application.aspx โดยนำผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ตามที่ระบุในคุณสมบัคิของผู้มีสิทธิสมัครมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

-ส่งใบสมัครได้ที่สำนักงานก.พ.ศูนย์สรรหาและเลือกสรร กลุ่มงานบริหารการสอบและระบบทุน ชั้น 2 อาคาร8 47/101 ถนนติวานนท์ ซอย 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ocsc.go.th หรือที่ www.lkyspp.nus.edu.sg หัวข้อ Master in Public Management

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ