National University of Singapore มอบทุนอบรมระยะสั้น

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.)ได้รับการสนับสนุนจากสถาบัน Lee Kuan...