มหาวิทยาลัยกรุงเทพแจก “ทุนโครงการ New Gen Artist ” เรียนต่อป.ตรี ฟรีตลอด 4 ปี

ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีโครงการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภายใต้ “ทุนโครงการนิวเจนอาร์ติสต์ (New Gen Artist)” ซึ่งเป็นทุนโครงการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการ Innovative Artist Project สำหรับปีการศึกษา 2561 จำนวน 16 คน โดยเริ่มศึกษาในภาคการศึกษาท่ี่ 1/2561 ในเดือนสิงหาคม 2561

รายละเอียดทุนมีดังต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-ทุนการศึกษาตลอด 4 ปี และได้ร่วมโครงการ Innovative Artist Program เพ่ื่อพัฒนาศักยภาพ และทักษะในการเป็นศิลปินอาชีพ (หากมีคุณสมบัติครบตามเง่ื่อนไขในการต่อทุนการศึกษา)

-ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำงานศิลปะปีละ 10,000 บาท

-เงินสนับสนุน และโอกาสในการมีส่วนร่วมในวงการศิลปะ ทั้งในรูปแบบของการดูงานศิลปะ และร่วมแสดงผลงานศิลปะในระดับชาติและนานาชาติ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ หรือสายอาชีพ หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรองรับวิทยฐานะ หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรอนุปริญญา (ปวส. หรือ อ.ศศ. หรือเทียบเท่า) จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และต้องสำเร็จการศึกษาที่ตรงกับสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพเปิดสอน หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น หรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่นในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง และต้องการศึกษาในหลักสูตรทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

-ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างแรง หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาอื่น เพราะความประพฤติ

-เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือขัดขวางต่อการศึกษา

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ใบสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา โครงการทุน VA Scholarship: Innovative Artist Project (ดาวน์โหลดใบสมัคร หรือขอรับ ณ สถานที่สมัคร)

-สำเนาหลักฐานการศึกษา ที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา หรือเทียบเท่าจากกระทรวงศึกษาธิการ

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

-สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

 

วิธีการสมัคร:

-สมัครด้วยตนเองท่ีมหาวิทยาลัย: ติดต่อฝ่ายรับสมัครนักศึกษา ทั้ง 2 วิทยาเขต

วิทยาเขตกล้วยน้ำไท: ศูนยร์ับสมัคร และบริการข้อมูลฯ ชั้น 2

วิทยาเขตรังสิต : อาคาร A8 ชั้น 2

-สมัครทางไปรษณีย์: ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ info.bu.ac.th/bu-scholarships พร้อมทั้งแนบเอกสารการสมัคร/ ผลงาน/ เรียงความ ส่งเอกสารมาท่ี่ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต เลขท่ี่ 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหน่ึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120 โทร 02-902-0299 ต่อ 2411-2417

-สมัครทางอีเมลล์: ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ info.bu.ac.th/bu-scholarships พร้อมทั้งแนบเอกสารการสมัคร / ผลงาน/ เรียงความ ท่ี่บันทึกเป็นไฟล์ PDF ส่ง มาทางอีเมลล์ [email protected]

 

ปิดรับสมัคร:

20 เมษายน 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

info.bu.ac.th/bu-scholarships

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ