Nikon Corporation มอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น

ด้วย Nikon Corporation ประเทศญี่ปุ่นมีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา Nikon-Chulalongkorn Scholarship 2009 ให้แก่บัณฑิตจุฬาฯ ที่ประสงค์จะไปศึกษาต่อ ในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น

สาขาที่รับสมัคร ครุศาสตร์ / นิติศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ / วิศวกรรมศาสตร์ / อักษรศาสตร์

จำนวนรับ 1 ? 2 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร
– อายุไม่เกิน 32 ปี (ณ วันที่ 1 เม.ย. 53)
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท หรือเทียบเท่า?? ( หรือคาดว่าจะจบภายในวันที่ 31 มี.ค. 53)
– สาขาวิชาที่สมัครเรียน ต้องเป็นสาขาเดียวกัน หรือเกี่ยวข้องกันกับสาขาที่ศึกษาที่จุฬาฯ
– มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
– มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษดี?? ถ้ามีความสามารถ ในการใช้ภาษาญี่ปุ่นจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ( โปรดแนบผลคะแนน ทดสอบภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาญี่ปุ่นและ/ หรือระบุประสบการณ์การศึกษาหรือการใช้ภาษาญี่ปุ่น)
– มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี
– ต้องไม่ใช่ผู้ที่กำลังสมัคร หรือได้รับทุนการศึกษาอื่น ( ในปีการศึกษา 2551 มีบัณฑิต 3 คนสละสิทธิ์ทุนนี้ เนื่องจากได้รับทุนอื่น)

ทุนที่จะได้รับ
– ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น เพื่อเรียนพิเศษภาษาญี่ปุ่นเป็นเวลา 6 เดือน
– ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น เพื่อสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก ( เดือนสิงหาคม 2552? หรือ? เดือนกุมภาพันธ์ 2553? หรือ? เดือนสิงหาคม 2553) ผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนสามารถเข้าสอบได้ทั้ง 3 ช่วงเวลา? แต่จะได้รับค่าใช้จ่ายจาก Nikon Corporation เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
หมายเหตุ: หากผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนไม่สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นได้ภายใน 1 ปี? Nikon Corporation จะตัดสิทธิ์การเป็นผู้ได้รับทุน
ทุนการศึกษา 2,500,000 เยน/ปี (ประมาณ 930,000 บาท) ประกอบด้วยค่าเดินทาง? ค่าธรรมเนียมการศึกษา? ค่าที่พัก? ค่าเบี้ยเลี้ยงรายเดือน และอื่นๆ? ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีสำหรับหลักสูตรปริญญาโท? และ 3 ปีสำหรับหลักสูตรปริญญาเอก

เอกสารการสมัคร
– ใบสมัครเข้ารับคัดเลือกเพื่อรับทุน Nikon-Chulalongkorn Scholarship
– Application Form
– หนังสือรับรอง ( Recommendation Letter)
– สำเนาผลการเรียน
– ผลทดสอบภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาอื่นๆ (ถ้ามี)

กำหนดการสัมภาษณ์
2 หรือ 3 กรกฎาคม 2552? ที่ห้องประชุมสำนักงานวิรัชกิจ

ในการนี้?? สำนักงานวิรัชกิจใคร่ขอความอนุเคราะห์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการประชาสัมพันธ์ ให้นิสิตและผู้สนใจทราบทั่วกัน ทั้งนี้ ผู้สนใจจะต้องส่งใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร (พร้อมสำเนาอีก 1 ชุด)
ที่สำนักงานวิรัชกิจ อาคารจามจุรี 4 ชั้น 4 ภายในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2552
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.inter.chula.ac.th/inter/Scholarship%20News/NikonCU/NikonCU.htm

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ