สายการบินนกแอร์เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานประจำปี 2563 ในหลากหลายตำแหน่ง!!

มาแล้ว! สำหรับน้องๆ นักศึกษาคนไหนที่อยากเปิดประสบการณ์แปลกใหม่ในการฝึกงานเพื่อค้นหาทักษะที่ซ่อนไว้ในตัวเอง โอกาสนั้นมาถึงแล้ว!!

สายการบินนกแอร์ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติเข้าร่วมโปรแกรมฝึกงานในปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

– นักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา

– มีความสนใจและใฝ่รู้ในธุรกิจสายการบินและมีทัศนคติที่ดีต่อการทํางาน

– มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง

– มีความมั่นใจในตนเองและพร้อมรับความคิดเห็นของผู้อื่น

– สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีทัศนคติที่ดีต่อคนรอบข้าง

 

เอกสารประกอบการสมัคร:

– จดหมายขอฝึกงานจากสถาบันการศึกษา

– Transcript

– Resume

– สำเนาบัตรประชาชน

– สำเนา Passport (สำหรับนักศึกษาต่างประเทศ)

– รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ

 

ขั้นตอนการรับและดูแลนักศึกษาฝึกงานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน:

– คัดใบสมัคร

– จัดส่งไปยังหน่วยงานต้นสังกัด

– เรียกสัมภาษณ์

– แจ้งผลการสัมภาษณ์

– ปฐมนิเทศ

– ผู้ดูแลแต่ละหน่วยงาน ดูแลนักศึกษา

– นัดพบนักศึกษากลางเทอมการฝึกงาน

– ร่วมกิจกรรม FAM Trip

– นําเสนอผลการฝึกงาน

– ประเมินหลังการฝึกงาน

 

หลักเกณฑ์การผ่านการฝึกงาน:

– นักศึกษาจะต้องฝึกงานให้ครบไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกงานทั้งหมด และนักศึกษาจะต้องได้รับการประเมินผลจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล และสรุปเป็นผลผ่านหรือไม่ผ่านการฝึกงาน

– การประเมินผลอาจทําได้ 2 กรณี คือ

1. แบบประเมินของสถาบันต้นสังกัด

2. แบบประเมินของสายการบิน นกแอร์

– กรณีนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโครงการต่างๆ นักนักศึกษาจะต้องสงผลสรุปโครงการให้หน่วยงานต้นสังกัดและฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พิจารณาด้วย

 

ช่วงเวลาการรับสมัคร (ระบุวันเริ่มฝึกวันที่ 1 หรือ วันที่15 ของเดือนเท่านั้น):

ช่วงที่เปิดรับสมัคร

ส่งใบสมัครอย่างน้อย 3 เดือนก่อนเริ่มฝึกงาน

 

วันประกาศผล

ก่อนเริ่มฝึกอย่างน้อย 30 วัน

 

ช่วงเวลาฝึก

ม.ค. – เม.ย.

พ.ค. – ส.ค.

ส.ค. – พ.ย.

พ.ย. – มี.ค.

 

รายละเอียดหน่วยงานภายในที่เปิดรับสมัคร:

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

 

ผู้ที่สนใจโปรดเตรียมเอกสารตามที่ระบุไว้ให้พร้อม และส่งเอกสารทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนด :)

 

ที่มา: thenxchapter

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ