แนะนำทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้น ไทย–เกาหลี (NRCT-NRF) ที่คุณไม่ควรพลาด…

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมูลนิธิวิจัยแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ได้ตกลงร่วมกันให้มีการเเลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ ไทย- เกาหลี (NRCT-NRF)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ด้านการวิจัยในประเทศไทย และสาธารณรัฐเกาหลีผ่านการทำการวิจัยร่วมกันของนักวิจัย อันจะนำไปสู่การยกระดับความร่วมมือระหว่างนักวิจัยทั้งสองประเทศ

 

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนแล้วแต่การกำหนดในแต่ละปี

– ทุนการศึกษานี้จะให้การสนับสนุน และมอบงบประมาณที่จำเป็นต่อการวิจัยแลกเปลี่ยนระยะสั้นร่วมกับนักวิจัยจากเกาหลี

– ทุนระยะเวลาไม่เกินทุนละ 14 วัน และการขอทุนต้องมีระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 10 วัน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนสำหรับการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโยลี มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– สัญชาติไทย มีถิ่นพำนักถาวรในปะเทศไทย และมีหลักฐานการทำงานที่มั่นคง

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป

– มีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกาย และจิตใจ

– เป็นบุคลากรในสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง แลมีหลักสูตรการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือสังกัดหน่วยงาน/สถาบันที่ทำการวิจัย

– มีความสามารถ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาเกาหลีในระดับดี

– มีความรู้และประสบการณ์ในการวิจัยสาขาวิชาการ และขอบข่ายการวิจัยที่จะสมัครขอรับทุน ซึ่งจะสามารถนำความรู้ปละประสบการณ์ที่ได้จากการทำวิจัยตามที่ได้รับทุนมาใช้ประโยชน์ได้

*อ่านรายละเอียดเงื่อนไขการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ที่แนบไว้ด้านล่าง

 

วิธีการสมัคร:

– ผู้สมัครต้องติดต่อนักวิจัยร่วมชาวเกาหลีด้วยตัวเอง และขอหนังสือเชิญให้ร่วมจากวิจัยจากนักวิจัยร่วม

*อ่านรายละเอียดเงื่อนไขการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ที่แนบไว้ด้านล่าง

 

หมดเขตรับสมัคร:

การกำหนดวันรับสมัครจะแตกต่างกันไปในแต่ละปี สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ ประกาศทุนวิจัย

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ