วช. เปิดให้ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษาระดับป.โท-เอก วันนี้ – 30 กันยายน 62

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศให้ทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 ประเภททุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนแบ่งงออกเป็น 2 ประเภทได้แก่

– ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท ไม่เกิน 150,000 บาท

– ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก ไม่เกิน 300,000 บาท

หน่วยงานจะได้รับงบประมาณในการบริหารแผนไม่เกิน 10% ของงบประมาณที่จัดสรรรายโครงการ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนสนับสนุนวิจัย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ผู้ศึกษาระดับปริญญาโท/เอกในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ทั้งภาครัฐและเอกชน

2. โครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่านการอนุมัติแล้ว

3. อาจารย์ที่ปรึกษาต้องไม่ติดค้างงานวิจัยในระบบ NRMS ปี 2553 – 2560

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

001_เอกสารแนบท้ายประกาศ วช.ฯ ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา.pdf

002_คู่มือประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย.docx

003_หนังสือรับรองการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา.docx

004_1หนังสือนำส่งจากสถาบันต้นสังกัด (กรณีหน่วยงานส่งเพียง 1 โครงการ).docx

004-2_หนังสือนำส่งจากสถาบันต้นสังกัด (กรณีหน่วยงานส่งมากกว่า 1 โครงการ).docx

ประกาศรับทุน วช. ครั้งที่ 2.pdf

 

วิธีการสมัคร:

ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.nrms.go.th และยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัยที่สมบูรณ์ภายในวันปิดรับสมัคร

 

ปิดรับสมัคร:

30 กันยายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.nrms.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ