สำนักงานที่ปรึกษาเกษตรฯ ประจำกรุงโตเกียว รับสมัครล่าม เงินเดือน 266,950 เยน

สำนักงานที่ปรึกษาเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งล่าม จำนวน 1 อัตรา มีอัตราเงินเดือนเริ่มต้น 266,950 เยน หรือประมาณ 75,000 บาท

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. อายุไม่เกิน 50 ปี

2. สัญชาติไทยหรือญี่ปุ่น

3. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

4. มีความรู้ความสามารถด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย-ญี่ปุ่น-อังกฤษเป็นอย่างดี และมีความรู้ความเข้าใจภาษาที่ใช้ในราชการ

5. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ และโปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี

6. มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือมีความรู้ ความสามารถ และชํานาญงาน ในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 4 ปี

7. มีความกระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ สามารถติดต่อประสานงาน กับหน่วยงานราชการและเอกชนได้ และสามารถทํางานล่วงเวลาได้หากจําเป็น

8. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ และ/หรือค้างคืน (ระยะสั้น) ต่างจังหวัดได้

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ณ สํานักงาน ที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจํากรุงโตเกียว โทรศัพท์ 03-6661-3844 และส่งใบสมัคร พร้อมเอกสาร/หลักฐานแนบด้วนตนเองหรือทางไปรษณีย์ได้ที่ Office of Agricultural Affairs, Royal Thai Embassy, 3-13-22 Kotaki Terrace C, Meguro, Meguro-ku, Tokyo 153-0063 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สิ้นสุดการรับสมัครวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 (กรณีจัดส่งทางไปรษณีย์ จะนับวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก)

 

ปิดรับสมัคร:

15 พฤศจิกายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

oaa-tokyo.jp

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ