มาแล้ว!! ทุนรัฐบาลโอมาน ให้เบี้ยเลี้ยงเดือนละ 17,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล และตั๋วเครื่องบิน

รัฐบาลโอมานประกาศให้ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561-2562 ให้แก่นักเรียนไทยเป็นจำนวนทั้งสิ้น 2 ทุน แบ่งเป็น 3 สาขา โดยเป็นทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน 1 ทุน และทุนการศึกษาเฉพาะค่าเล่าเรียนจำนวน 1 ทุน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ เบี้ยเลี้ยงรายเดือน เดือนละ 200 ริยาลโอมาน หรือประมาณ 520 ดอลลาร์สหรัฐฯ ประมาณ 17,000 บาท (สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายอาทิ ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายรายเดือน) ค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ (ยกเว้นค่าทันตกรรม และค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุการจราจร) และค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศ ปีละ 1 ครั้ง

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรีใน 3 สาขาได้แก่ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาการบริหารและระบบสารสนเทศ และสาขาภาษาและวรรณกรรม

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นบุคคลสัญชาติไทย และไม่ได้พำนักอยู่ที่โอมานระหว่างสมัครรับทุน

-จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (หรือซานาวี)

-อายุไม่เกิน 25 ปี นับถึงวันที่ 1 ต.ค. 2561

-ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา หรือเรียนในสถาบันการศึกษาของประเทศโอมานมาก่อน

-ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

-ผลการเรียนภาษาอาหรับไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 (สำหรับผู้ขอรับทุนในคณะที่ทำการเรียนการสอนเป็นภาษาอาหรับ)

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ใบสมัครขอรับทุน (ภาษาอังกฤษ และภาษาอาหรับอย่างละ 1 ชุด)

-เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (EMS) หรือสมัครด้วยตนเองตามที่อยู่ที่ระบุไว้

 

ปิดรับสมัคร:

13 กันยายน 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.bic.moe.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ