แจกคลังวารสารวิชาการภาษาไทย / วารสารไทยฉบับภาษาอังกฤษ (ฉบับเต็ม)

ในทุกการวิจัยเพื่อหาความรู้ใหม่ มักต้องมีการศึกษาจากงานเก่าๆ หรือที่เรียกกันว่า “ทบทวนวรรณกรรม” เพื่อให้เข้าใจแนวทางที่รอบด้านและกว้างขวาง ซึ่งการศึกษานี้สามารถค้นหาได้ตามแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนการทำวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของคนไทยให้ก้าวไกล วันนี้เรามีคลังวารสารวิชาการภาษาไทย / วารสารไทยฉบับภาษาอังกฤษ (ฉบับเต็ม) มาฝาก

 

 

วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ระบบสืบค้นวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วารสารระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM) จุฬาฯ

วารสารการพยาบาลและการศึกษา (สถาบันพระบรมราชชนก)

 

 

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วารสารออนไลน์ มศว

วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

วารสารการวิจัยสังคมศาสตร์ ของสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย

 

 

รายชื่อวารสารครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ ในฐานข้อมูล TCI

วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงวัตกรรม มสธ : E-JODIL STOU

International Journal of Educational Administration and Development

The Journal for Vocational Special Needs Education

The KMUTNB International Journal

Journal of Education and Vocational Research (JEVR)

International Journal of Vocational and Technical Education

 

 

แหล่งข้อมูลเหล่านี้สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ตามความสนใจ และสามารถหยิบยกมาใช้อ้างอิงได้ พร้อมทั้งเขียนที่มาในหน้าสารบัญ ใครที่กำลังมองหาตัวช่วยชั้นดีแบบนี้ อย่ารอช้าที่จะเข้าไปดูตามเว็บเหล่านี้ :)

 

ที่มา:  แหล่งค้นคว้าวิจัย

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ