คอร์สเรียนออนไลน์ “ดนตรีคลาสสิกปริทรรศน์” จากจุฬาฯ สมัครได้แล้ววันนี้

ผู้ที่สนใจด้านดนตรีไม่ควรพลาดกับคอร์สเรียนออนไลน์ฟรีจากจุฬาฯ ครั้งนี้กลับมาในหัวข้อ ดนตรีคลาสสิกปริทรรศน์ (Introduction to Classical Music) ซึ่งนอกจากผู้เรียนจะได้รับความรู้ด้านองค์ประกอบของดนตรีคลาสสิกแล้ว ยังเข้าใจลึกซึ้งถึงความสัมพันธ์ระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ ดนตรีคลาสสิก และหลังจากผ่านพ้นคอร์สนี้ไปการฟังดนตรีคลาสสิกของคุณจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

 

 

รายละเอียดคอร์สออนไลน์:

-เริ่มลงทะเบียน 6-20 กรกฎาคม 2561

-สิ้นสุดการเรียน 31 สิงหาคม 2561

-เนื้อหาทั้งสิ้น 12 บทเรียน

-กลุ่มเป้าหมายคือนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 2,000 คน

 

วัตถุประสงค์:

-เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับดนตรีคลาสสิก

-เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฟังเพลงคลาสสิกได้ด้วยตนเอง

 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา:

การวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ซึ่งผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

 

อาจารย์ผู้สอน:

คณาจารย์จากสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก ภาควิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเรียนออนไลน์ฟรี ได้ที่ mooc.chula.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ