ONWR Excellent Internship โครงการรับนักศึกษาฝึกงานโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) สำนักนายกรัฐมนตรี มีความประสงค์จะรับนักศึกษาฝึกงานในด้านสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ภายใต้โครงการ ONWR Excellent Internship

รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังต่อไปนี้

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 3

3. มีเกรดเฉลี่ยสะสมในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.5 และสาขาอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 2.75 (Transcript 4 ภาคเรียน)

 

สถานที่ฝึกงาน:

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อาคารจุฑามาศ เลขที่ 89/168-170 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทรศัพท์ 02-5219140-2

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

1. หนังสือส่งตัวจากมหาวิทยาลัยต้นสังกัด

2. สำเนา Transcript จำนวน 1 ชุด/1 คน

3. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป/1 คน (ใส่ชุดนักศึกษา/ถ่ายไม่เกิน 3-6 เดือน)

 

วิธีการสมัคร:

ให้นักศึกษายื่นความประสงค์ผ่านมหาวิทยาลัยต้นสังกัด เพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาส่งตัวมายังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

 

ปิดรับสมัคร:

รับสมัครช่วงเดือนตุลาคม 2562 – เดือนมกราคม 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

 

ผู้ประสานงานโครงการ

นางสาวประภัสสร ก๋งแก้ว เศรษกรปฏิบัติการ โทร 02-5219140-2 ต่อ 1102

นางสาวจารุวรรณ พวงรอด เศรษกรปฏิบัติการ โทร 02-5219140-2 ต่อ 1102

E-mail: [email protected]

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ