เปิดคอร์สเรียนน่ารู้ “จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว” ลงทะเบียนได้ฟรีแล้ววันนี้

ปัจจุบันผู้คนหันมาให้ความสนใจในเรื่องของจิตวิทยาและการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองมากขึ้น

เพื่อช่วยให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ที่ถูกต้อง ได้ความรู้ เข้าใจง่าย และสามารถออกแบบตารางเรียนเองได้ วันนี้เราจึงมีบทเรียนออนไลน์ดีๆ บนแพลตฟอร์ม Thai MOOC มาฝาก

 

 

“จิตวิทยาบุคลิกภาพ และการปรับตัว” เป็นการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคคล ซึ่งมีความสำคัญในแง่การทำความเข้าใจมนุษย์ ทั้งการเข้าใจตนเองและผู้อื่น

การศึกษาในเรื่องนี้ดีอย่างไร? ก็ดีในแง่ที่ว่าเราสามารถนำไปพัฒนาตนเองทั้งในการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงาน รวมถึงการเรียนรู้ที่จะเข้าใจผู้อื่นและปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นเพื่อดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขในสังคม

 

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:

– ผู้เรียนสามารถบอกความหมาย องค์ประกอบ ประเภท ความสำคัญ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพได้

– ผู้เรียนสามารถอธิบายทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพได้

– ผู้เรียนสามารถเลือกใช้วิธีการวัดและประเมินบุคลิกภาพให้เหมาะสมได้

– ผู้เรียนสามารถบอกวิธีการพัฒนาบุคลิกภาพภายนอกและภายในได้

– ผู้เรียนสามารถอธิบายสาเหตุของความเครียด และรู้วิธีการบริหารจัดการความเครียดที่เหมาะสมได้

– ผู้เรียนสามารถบอกวิธีการปรับตัวที่เหมาะสมได้

 

คุณสมบัติผู้เรียน:

สำหรับผู้เรียนทั่วไปที่มีความสนใจ ทั้งนี้ในเนื้อหาวิชามีแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อให้ผู้สนใจประเมินและวางแผนการศึกษาด้วยตัวเองเพิ่มเติมได้ เนื้อหาวิชาจึงเหมาะสำหรับผู้เรียนทุกกลุ่ม ทุกวัย

 

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้:

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

 

เกณฑ์การวัดผล:

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน / มีผลคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่า 70%

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ที่นี่

 

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดตามลิงก์ที่แนบไว และลงทะเบียนเรียนได้แล้ววันนี้

 

ที่มา: Thai MOOC

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ