ประกวดแผนธุรกิจ “PGMF Business Model” ชิงเงินรางวัลรวม 175,000 บาท

เพื่อค้นหาแผนธุรกิจที่สามารถเพิ่มคุณค่า เพิ่มมูลค่า และสามารถสร้างความสนใจในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับดนตรีคลาสสิกให้มีความยั่งยืนต่อไปในสังคมไทย

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดแผนธุรกิจ “PGMF Business Model” หัวข้อ “The Future of Classical Music in Thailand: What is Next?” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน Princess Galyani Vadhana International Music Festival ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 175,000 บาท

 

 

เงื่อนไขการแข่งขัน:

– มีสมาชิกต่อทีมไม่เกิน 8 คน

– ผู้สมัครต้องมีอายุเกิน 15 ปี และ เฉลี่ยรวมภายในทีมไม่เกิน 30 ปี ณ วันที่ส่งใบสมัคร

– ผู้เข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้เพียงแผนเดียวเท่านั้น หากปรากฏมีชื่อซ้ำกันในผลงาน มากกว่า 1 แผน จะไม่ได้รับพิจารณาตัดสินในทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด

– ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดมาก่อน

– ผลงานที่ผู้เข้าประกวดนำเสนอ ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น รวมถึงต้องไม่กระทำการใดเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นหากเจ้าของลิขสิทธิ์ทวงถามความเป็นเจ้าของ

– ผู้เข้าประกวดต้องให้สิทธิ์แก่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ในการเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน (ทั้งนี้ ผู้เข้าประกวดยังคงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ผลงานนั้น) และขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพการประกวด ของผู้ได้รับรางวัลเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ

– หากพบในภายหลังว่าผู้เข้าประกวดได้ทำผิดเงื่อนไขการประกวดและขาดคุณสมบัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ขอระงับการให้รางวัล รวมถึงการเรียกคืนเงินรางวัลทั้งหมด

– เงื่อนไขอื่นๆ นอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด

– ทางโครงการอาจมีการติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลเพื่อสัมภาษณ์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการจัดงานครั้งถัดไป

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

– เป็นการประกวดแผนธุรกิจ (PGMF Business Model) เพื่อนำเสนอแนวทางใหม่ในการพัฒนาวงการอุตสาหกรรมดนตรีคลาสสิคในประเทศไทย โดยในรอบแรกจะตัดสินจากแนวคิดและ Business Model ที่ส่งเข้ามา

– เมื่อผ่านเข้ารอบ จะต้องเข้ามาตอบคำถามต่อหน้าคณะกรรมการพร้อมส่งรายละเอียดเพิ่มเติมตามหัวข้อที่ได้รับหลังจากผ่านเข้ารอบ

 

กำหนดระยะเวลา:

– รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2563 กรอกใบสมัครได้ที่นี่

– การคัดเลือกรอบที่ 1 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

– ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 1 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

– จับฉลากลำดับแข่งขัน และแจกโจทย์รอบชิงชนะเลิศ 10 พฤศจิกายน 2563 (ช่วงบ่าย)

– แข่งขันการนำเสนอโครงการรอบชิงชนะเลิศ 25-26 พฤศจิกายน 2563 (ช่วงเช้า)

– ประกาศผล 27 พฤศจิกายน 2563 (ช่วงค่ำ)

– การแสดงดนตรี โดยศิลปินรับเชิญ 25-27 พฤศจิกายน 2563 (ช่วงค่ำ)

 

เกณฑ์การตัดสิน:

– แนวคิดในการทำแผนธุรกิจ

– ลักษณะของแผนฯ ที่มีความสอดคล้อง เหมาะสมกับปัจจัย สภาพแวดล้อม ระหว่างสังคมไทยและดนตรีคลาสสิก

– ความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ

– ความสมบูรณ์ของการจัดทำแผนธุรกิจ

– ความคิดสร้างสรรค์ และการนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้

– ความน่าสนใจ ศิลปะการนำเสนอ และการรักษาเวลาในการนำเสนอ (เฉพาะรอบตัดสิน)

 

รางวัลการประกวด:

– รางวัลชนะเลิศ 100,000 บาท

– รางวัลชมเชย (3 รางวัล) รางวัลละ 25,000 บาท

 

ติดต่อสอบถาม:

www.facebook.com/PGVIM.Festival

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ