POSCO TJ Park Foundation มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาต่างชาติ ที่สนใจเข้าศึกษาต่อใน ระดับปริญญาโท ณ Yonsei GSIS (Korea)

Posco Asia Fellowship at Yonsei GSIS Yonsei University Graduate School of International Studies (Yonsei GSIS), Korea

Yonsei University Graduate School of International Studies (Yonsei GSIS), Korea แจ้งว่า POSCO TJ Park Foundation มีความประสงค์ จะมอบทุนการศึกษา Posco Asia Fellowship at Yonsei GSIS แก่นิสิตนักศึกษาต่างชาติ ที่สนใจเข้าศึกษาต่อใน ระดับปริญญาโท ณ Yonsei GSIS ในสาขา Korean Studies, Area Studies, International Cooperation, International Trade and Finance, และ International Management

ทุนการศึกษาที่จะได้รับ
– ค่าเล่าเรียน 4 ภาคการศึกษา
– ค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษา
– ค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 1,000,000 วอน ( ประมาณ 25,800 บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร
– มีสัญชาติไทย
– สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
– เป็นผู้ที่ได้รับการตอบรับ (เฉพาะ Fall Semester) จาก Yonsei GSIS
– มีผลสอบภาษาอังกฤษมากกว่าหรือเท่ากับ TOEFL CBT 237/ TOEFL IBT 93/ TOEFL PBT 580/IELTS 6.5

หลักฐานการสมัคร
1.ใบสมัครเข้ารับคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาต่างประเทศ
2.Application Form ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว
3.รูปถ่ายหน้าตรงจำนวน 1 รูป
4.ใบแสดงผลการศึกษาฉบับจริง (Official Transcript) ปิดผนึกโดยสำนักทะเบียนฯ จำนวน 1 ฉบับ
5.สำเนาใบปริญญาบัตร
6.ผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL/ IELTS ฉบับจริง
7.จดหมายรับรองจากอาจารย์หรืออาจารย์ที่ปรึกษาจำนวน 2 ฉบับ
8.ค่าธรรมเนียมการสมัคร 80 เหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 2,900 บาท)
9.สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ
10.ประวัติส่วนตัว (Resume)
11.สำเนา Foreign Registration Card ( ถ้ามี)

ขั้นตอนการสมัคร
สมัคร Online คลิกที่นี่ เลือก Apply & Check Your Status
ส่งหลักฐานการสมัครไปยัง
Yun Jeong Choi
Graduate School of International Studies
Yonsei University
New Millennium Hall 510
134 Sinchon-dong Seodaemun-gu, Seoul 120-749
Republic of Korea http://gsis.yonsei.ac.kr
ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2552

สามารถดูรายละเอียเพิ่มเติมได้ที่
http://gsis.yonsei.ac.kr/html/content.asp?code= 003004002 และ http://gsis.yonsei.ac.kr/Files/images
/File/POSCO% 20Application( 1)(1)(1).doc

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ