พาชม ‘พรีเพียต’ เมืองร้างจากเหตุการณ์เชอร์โนบิล จนถึงวันนี้ยังมีแต่ความรกร้าง…

...