Queen?s University Belfast มอบทุนหลักสูตร Graduate Scholarships

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันหน่อยนึง สำหรับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Queen?s University Belfast ที่เข้ามาอีกทุนหนึ่งครับ

เป็นหลักสูตร Graduate Scholarships 2012 จำนวน 2 ทุน ทุนละ 12,450GBP (ค่าเล่าเรียน 3 เทอม, เริ่มเรียนวันที่ 24 กันยายน 2555) Graduate Diploma Program ก่อนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัย Queen?s University Belfast ตามสาขาที่กาหนด

ทุนการศึกษาจำนวน 12,450GBP จะแบ่งการให้ทุนดังนี้
1. ให้ทุนครั้งที่ 1 เป็นจานวน 6,225GBP ลดจากค่าเล่าเรียนในคอร์ส Graduate Diploma Program
2. ให้ทุนครั้งที่ 2 เป็นจานวน 6,225GBP ลดจากค่าเล่าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยปีการศึกษาแรก

หลักสูตรที่ให้ทุนการศึกษาได้แก่
– Graduate Diploma in Management เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาโท MSc Management/ Sustainability and Corporate Social Responsibility/ Environmental management/ International Business/ Human Resource Management
– Graduate Diploma in Finance เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาโท Msc Accounting and Finance/ Finance/ Risk Management and Financial Regulation
– Graduate Diploma in Computing เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาโท Msc Software Development

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เป็นนักศึกษาต่างชาติจบระดับมัธยมปริญญาตรีไม่จากัดสาขา
– ต้องมีผลภาษาอังกฤษอย่างน้อย IELTS 5.5 (ทักษะแต่ละด้านต้องไม่ต่ากว่า 5.0)
– สาหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนหลักสูตร Graduate Diploma in Finance จาเป็นต้องผ่านการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์, วิชาการเงิน, วิชาเศรษฐศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่งและมีเกรดไม่ต่ากว่า 3.0

วิธีการสมัคร
– กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน
– เขียน Personal Statement ด้วยลายมือของตนเอง ไม่น้อยกว่า 200คา แต่ไม่เกิน 500คา อธิบายเหตุผลที่นักศึกษาเลือกเรียนที่ Belfast และ หลักสูตรที่ตนเองเลือกนั้นจะช่วยให้นักศึกษาได้รับอะไรในอนาคต
– สาเนาผลการเรียน
– สาเนาผลคะแนนภาษาอังกฤษ

ขอเอกสารการสมัคร Application Form และ Personal Statement Form พร้อมส่งเอกสารการสมัครกับ Studywiz ตัวแทนมหาวิทยาลัย Queen?s University Belfast, UK

หมดเขตส่งใบสมัครวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 เท่านั้นนะครับ : )

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ