ประกวดโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 5 ชิงทุนฯ 40 ทุนรวมกว่า 8 แสนบาท

ชวนเยาวชนไทยมาร่วมส่งผลงานประกวดเพื่อลุ้นรับทุนการศึกษาใหญ่ ทั้งยังเป็นโอกาสพัฒนาศักยภาพของตัวเอง

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 5 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 800,000 บาท

หารแข่งขันนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะการอ่านสรุปสาระสำคัญ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการคิดเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ พื่อพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจารณ์ อันจะเป็นการสร้างนักวิจารณ์รุ่นใหม่สู่สังคม

รวมถึงเป็นการพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยบูรณาการกับการใช้ภาษาไทย เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะการเขียนภาษาไทยที่ดี อันเป็นการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ และเพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีโอกาสได้แสดงผลงานผ่านเวทีต่างๆ ทั้งในด้านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์

 

 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ:

– เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6

– หรือ ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับอุดมศึกษา

– ไม่เคยได้รับทุนรางวัลจากการจัดโครงการฯ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 และปีที่ 4

– บุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับภาคีพันธมิตรไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯหากตรวจสอบพบข้อมูลในภายหลังจะถูกตัดสิทธิ์ทันที

 

กติกาในการเข้าร่วมโครงการฯ:

– เลือกอ่านหนังสือที่ทางโครงการฯ ได้กำหนดไว้ ซึ่งต้องเขียนต้นฉบับเป็นภาษาไทยอาจเป็นหนังสือประเภทสารคดีหรือบันเทิงคดีก็ได้ เช่น สารคดีแนวต่างๆ / กวีนิพนธ์ / นวนิยายคลาสสิก

– เขียนบทวิจารณ์ 1 เล่ม ต่อหนังสือที่เลือกอ่าน ในครั้งนี้จะเป็นหนังสือที่ได้รับรางวัล ต่างๆ โดยจะให้ผู้สมัครเลือกหนังสือจากรางวัลใดรางวัลหนึ่งเพื่อเขียนบทวิจารณ์ส่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

– 7 Book Awards

– รางวัลซีไรต์

– รางวัลหนังสือดีเด่นแห่งชาติ ปี (2540 – 2561)

– รางวัลชมนาด

– รางวัลพานแว่นฟ้า

 

ตัวอย่าง :

เลือกบทวิจารณ์เรื่อง ขังหญิง จากรางวัลชมนาดครั้งที่ 5 โดยผู้วิจารณ์จะต้องวิจารณ์หนังสือที่เลือกอ่านทั้งเล่ม
รายละเอียด

– มีความยาว 2-4 หน้ากระดาษ A4 ขึ้นไป ฟอนท์ Angsana New ขนาด 16 points

– วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นอย่างเที่ยงธรรม มีเหตุผล น่าสนใจ โดยสอดแทรกการสรุปใจความของเรื่องอย่างกระชับและครอบคลุมประเด็นสำคัญ

– เรียบเรียงด้วยภาษาที่สละสลวยและนำเสนอด้วยวิธีเขียนที่สร้างสรรค์

 

การส่งไฟล์บทวิจารณ์:

– ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ http://praphansarn.com/scholarships

– ส่งบทวิจารณ์พร้อมระบุชื่อผู้วิจารณ์ให้เรียบร้อย

 

วิธีการส่ง:

ส่งบทวิจารณ์ทางไปรษณีย์ พร้อมทั้งถ่ายเอกสารหนังสือที่ใช้เขียนงานวิจารณ์มาด้วยทั้งเล่ม แนบมายังที่

บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด เลขที่ 222 ถนนพุทธมณฑล สาย 2 (บุษราคัม เทอเรส สาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

 

กำหนดลงทะเบียนและส่งเอกสารทั้งหมด:

– วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2562 โดยพิจารณาจากการลงทะเบียนและส่งเอกสาร ภายในเวลา 24.00 น. ของวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562

– และพิจารณาจากการลงตราประทับส่งไปรษณีย์ภายในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562

 

ทุนรางวัล:

ทุนรางวัล 20,000 บาท จำนวน 40 ทุนรางวัล เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 800,000 บาท

 

ติดต่อสอบถาม:

– คุณกนกอร นนทสวัสดิ์ศรี

e-mail : kanokon@praphansarn.com

มือถือ 089 926 3290

 

– คุณตะวัน เอนกวิชณกุล

e-mail : Tawan@praphansarn.com

มือถือ 097 162 8910

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ