ทุน RELO ประจำปี 2562-2563 สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมฯ-มัธยมฯ-อาชีวะฯ

The Regional English Language Office (RELO) โดยสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ประกาศรับสมัครทุน RELO ประจำปี 2562-2563 สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรืออาชีวะศึกษา เพื่อรับทุนเข้าร่วมงานสัมมนา Thailand TESOL และเข้าร่วมกิจกรรมในส่วนภูมิภาคของสมาคมฯ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

1. ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ

2. ค่าเดินทางจากบ้านถึงสถานที่จัดการประชุมทั้งสี่ครั้ง ตามจ่ายจริง แต่ไม่เกินครั้งละ 3,000 บาทต่อการ
ประชุมหนึ่งครั้ง

3. ค่าอาหารทุกมื้อ อาหารเช้ารวมอยู่กับโรงแรมที่พัก อาหารกลางวันและอาหารว่างรวมอยู่ในการประชุม
อาหารเย็นมีเบี้ยเลี้ยงให้

4. ค่าที่พัก ผู้รับทุนต้องเข้าพักตามที่สมาคมฯจัดให้ หากไม่พักตามที่จัดให้ ผู้รับทุนต้องรับผิดชอบค่าที่
พักเอง

5. ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมประชุมนานาชาติของสมาคมฯ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนเข้าร่วมงานสัมมนา Thailand TESOL และเข้าร่วมกิจกรรมในส่วนภูมิภาคของสมาคมฯ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ถือสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 55 ปี

2. เป็นครูสอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรืออาชีวะและเทคนิคศึกษาในประเทศไทย

3. มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (ไม่จํากัดสาขา) หากมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทต้องไม่เป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับภาษาอังกฤษ

4. ไม่เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

5. มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวิชาชีพครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

6. มีความเต็มใจในการช่วยงานของสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทยเมื่อได้รับการร้องขอ

7. ได้รับการอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้เข้าร่วมกิจกรรมที่กําหนดทุกครั้ง

8. เข้าร่วมกิจกรรมที่กําหนดได้ครบทุกครั้ง

9. ส่งรายงานที่ได้รับมอบหมายได้ตามเวลาที่กําหนด

 

วิธีการสมัคร:

ดาวน์โหลดใบสมัคร หน้าที่หนึ่ง / หน้าที่สอง หลังจากกรอกใบสมัครครบถ้วนให้ผู้สมครส่งเอกสารให้กับผู้ประสานงานระดับภูมิภาคของสมาคมฯ ตามพื้นที่ที่ผู้สมัครประจำอยู่

 

ปิดรับสมัคร:

13 กันยายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Thailand TESOL สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ