สวก. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีวิสัยทัศน์ว่า “สวก. เป็นผู้นำในการบริหารการวิจัยการเกษตร เพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน”

โดยเน้นการสนับสนุนทุนวิจัยที่จะก่อให้เกิดประโยชน์เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัด (OKR) ระดับประเทศตามนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ในแพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ในโปรแกรมที่ 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ และจัดทำเป็นแผนงานและกรอบงบประมาณส่งให้กับกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กองทุน ววน.) รวบรวมเป็นงบประมาณของกองทุน ววน.ของประเทศต่อไป

 

 

กรอบงานวิจัย:

ปีงบประมาณ 2564 สวก. ได้กำหนดกรอบงานวิจัยที่ประสงค์จะเปิดรับข้อเสนอโครงการ จำนวน 2 กรอบ ประกอบด้วย

1. กรอบเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

2. กรอบสมุนไพรไทย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ผู้มีสิทธิขอรับทุนจะต้องเป็นบุคลากรในภาครัฐหรือเอกชนที่มีสภาพเป็นนิติบุคคล โดยมีลักษณะดังนี้

1. มีสัญชาติไทย มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทย และมีหลักฐานการทำงานมั่นคง

2. มีศักยภาพในการบริหารการวิจัยและ/หรือการบริหารจัดการ

3. มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในวิทยาการด้านใดด้านหนึ่งเกี่ยวกับการวิจัยในข้อเสนอการวิจัยที่ขอรับทุน มีศักยภาพความพร้อมด้านวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการวิจัยที่จะดำเนินการวิจัยได้สำเร็จ

4. สามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน รวมทั้งสามารถดำเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดอย่างมีคุณภาพ

5. ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานระดับอธิบดี อธิการบดีหรือเทียบเท่าของภาครัฐที่ผู้อำนวยการแผนงานสังกัดอยู่หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่าในส่วนของภาคเอกชนให้ความเห็นชอบและรับรอง

6. เป็นผู้มีจริยธรรมตามจรรยาบรรณนักวิจัย

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สนใจสามารถส่งโครงร่างวิจัยโดยสังเขป (concept proposal) โดยสามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านเว็บไซต์ www.nrms.go.th โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยระบบ NRMS จะเปิดรับลงทะเบียนระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เท่านั้น หากพ้นกำหนด สวก. จะไม่รับพิจารณา

 

ปิดรับสมัคร:

นักวิจัยและผู้สนใจที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปี 2564 จาก สวก. สามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้กรอบการวิจัย ระหว่างวันที่ 20-30 พฤศจิกายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ประกาศ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ