วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือเปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562

 

 

การรับสมัครบุคลเข้าศึกษา

เปิดรับจำนวน 60 คน

– ทุนส่วนตัวกองทัพเรือ 40 คน

– ทุนส่วนตัวมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและหรือทุนส่วนตัวคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 20 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

2. เป็นสตรีโสด อายุระหว่าง 17 – 20 ปี โดยนับปี พ.ศ. ที่เกิด (เกิดระหว่างปี พ.ศ.2542 – 2545)

3. มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดา มารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด ถ้าบิดาเป็นข้าราชการทหาร หรือตำรวจ ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้ สำหรับผู้สมัครที่มีปู่ หรือย่า หรือตา หรือยาย มิใช่สัญชาติไทย บิดา มารดาต้องเกิดในประเทศไทย

4. มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง รูปร่าง ลักษณะ ท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมต่อการรับราชการทหารและการประกอบวิชาชีพการพยาบาล มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 42 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 65 กิโลกรัม หรือดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

5. ไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลจากการตรวจสุขภาพ โดยคณะกรรมการแพทย์ที่กรมแพทย์ทหารเรือแต่งตั้ง

6. มีความประพฤติดี ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม

7. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมาย หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล

8. ไม่อยู่ระหว่างเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก หรือกักขัง เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดฐานลหุโทษ

9. ไม่อยู่ระหว่างพักราชการหรือพักงานและไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการหรือหน่วยงานใดๆ เนื่องจากทุจริต หรือประพฤติเสื่อมเสีย

10. ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือมียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครอง โดยฝ่าฝืนกฎหมาย

11. คะแนนวิชาการที่ใช้ในการพิจารณา

ใช้ผลการสอบความรู้ เช่นเดียวกับระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admission) ของสำนักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติซึ่งประกอบด้วย

– ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX)

– ผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ รหัส 01 – 05 โดยใช้ผลการสอบของปีการศึกษา 2560 หรือ 2561

– ผลการสอบความถนัดทั่วไป (GAT) โดยใช้ผลการสอบระหว่าง ปี 2561 – 2562

– ผลการสอบความถนัดทางวิชาชีพหรือวิชาการ (PAT) กลุ่มที่ 2 วัดศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ผลการสอบระหว่าง ปี 2561 – 2562

 

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ที่เว็บไซต์ rtncn.thaijobjob.com

 

ปิดรับสมัคร:

8 เมษายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

rtncn.thaijobjob.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ