แข่งขันความเป็นเลิศทางด้านสังคมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ชิงถ้วยรางวัล+ทุนการศึกษา

กลับมาอีกครั้งกับการประกวดประจำปีที่นอกจากจะเปิดพื้นที่ให้เยาวชนไทยได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ ยังลุ้นโอกาสรับทุนการศึกษาอีกด้วย

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันความเป็นเลิศทางด้านสังคมศึกษา โครงการสังคมศึกษาวิชาการ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา

 

 

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน:

– ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5–6 ในปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ

– ผู้เข้าแข่งขันต้องผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษารับรองในใบสมัครตัวจริงและประทับตราโรงเรียน (ตามรายละเอียดในใบสมัคร)

– นักเรียนที่เข้าสอบแข่งขันจะต้องมีบัตรประจำนักเรียนที่ติดรูปถ่าย บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือที่ทางราชการออกให้ (เพื่อใช้ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนในวันแข่งขัน)

 

หลักเกณฑ์การแข่งขัน:

– การแข่งขันความเป็นเลิศด้านสังคมศึกษาเป็นการแข่งขันตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษาประเภทบุคคล

– โรงเรียนทุกสังกัดสามารถส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4–6 ได้ไม่เกิน 3 คน และมีผู้บริหารสถานศึกษารับรองพร้อมทั้งประทับตราโรงเรียน

– ครูผู้ควบคุมสามารถส่งรายชื่อได้โรงเรียนละไม่เกิน 2 คน

– ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีบัตรประจำตัวนักเรียนที่ติดรูปถ่าย บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือที่ทางราชการออกให้ และไม่อนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันในวันแข่งขัน

– ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องสวมเครื่องแบบนักเรียนตามระเบียบของสถานศึกษาที่ตนกำลังศึกษาอยู่

 

รายละเอียดการแข่งขัน:

การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รอบ ดังนี้

รอบคัดเลือก

– ผู้เข้าแข่งขัน ทำแบบทดสอบวัดความรู้ในวิชาสังคมศึกษาทั้ง 5 สาระการเรียนรู้และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์โลกปัจจุบัน โดยข้อสอบมีจำนวน 100 ข้อ ระยะเวลาในการทำข้อสอบ 90 นาที ซึ่งคณะกรรมการจะจัดลำดับคะแนนสูงสุดและรองลงมาตามลำดับ เพื่อรับรางวัลและทุนการศึกษา ดังนี้

– ลำดับที่ 1 – 10 จะได้รับการคัดเลือกให้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ เพื่อรับรางวัลตามลำดับ

– ลำดับที่ 11 – 50 จะได้รับเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์การแข่งขัน

 

รอบชิงชนะเลิศ

– ผู้เข้าแข่งขันที่สอบได้คะแนนลำดับที่ 1 – 10 จากรอบคัดเลือก ต้องแข่งขันตอบปัญหาบนเวทีในวิชาสังคมศึกษาทั้ง 5 สาระการเรียนรู้และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์โลกปัจจุบัน โดยคำถามที่ใช้วัดจะมีระดับความยากกว่ารอบคัดเลือก มีรางวัลและทุนการศึกษาในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

 

ขอบเขตเนื้อหาที่ใช้ในการแข่งขัน:

ขอบเขตเนื้อหาที่ใช้แข่งขันประกอบด้วยสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ครอบคลุม 5 สาระตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แก่

– ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

– หน้าที่พลเมืองและการดำรงชีวิตในสังคม

– เศรษฐศาสตร์

– ประวัติศาสตร์

– ภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์โลกปัจจุบัน

 

กำหนดระยะเวลา:

– ระยะเวลาในการรับสมัคร การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันจะสมบูรณ์เมื่อครูผู้ควบคุมนักเรียนกรอกแบบส่งหลักฐานทางออนไลน์ โดยจะเปิดให้กรอกระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2562 – 7 มกราคม 2563

– ประกาศในวันที่ 15 มกราคม 2563 ผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจชื่อ “โครงการสังคมศึกษาวิชาการ” และ ทวิตเตอร์ “@Sangkomwichagan”

– แข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ และ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

รางวัลและทุนการศึกษา:

– รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล (รอบชิงชนะเลิศ) ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเกียรติบัตร และทุนการศึกษา 5,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล (รอบชิงชนะเลิศ) โล่รางวัลพลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี พร้อมเกียรติบัตร และทุนการศึกษา 2,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล (รอบชิงชนะเลิศ) โล่รางวัลคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมเกียรติบัตร และทุนการศึกษา 2,000 บาท

– รางวัลชมเชย จำนวน 7 รางวัล (รอบชิงชนะเลิศ) พร้อมเกียรติบัตร และทุนการศึกษา รางวัลละ 500 บาท

– ผู้เข้าแข่งขันในลำดับที่ 11 – 50 (รอบคัดเลือก) เกียรติบัตร

*หมายเหตุ นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันทุกคน ครูผู้ควบคุมนักเรียนมาแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรสนับสนุนการแข่งขัน

 

ติดต่อสอบถาม:

– เฟซบุ๊กแฟนเพจชื่อ “โครงการสังคมศึกษาวิชาการ” (www.facebook.com/Sangkomwichagan)

– ทวิตเตอร์ “@Sangkomwichagan”

– เบอร์โทร 090-976-8691 (นางสาวนวิยา รุ่งเจริญ) และ 087-632-6942 (นางสาวปาณิศา พงษ์กาบ)

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ