มูลนิธิ SCG แจก “ทุนเรียนฟรี 400 ทุน” ภายใต้โครงการ “SCG Sharing the Dream”

มูลนิธิเอสซีจี มอบทุนการศึกษา “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ” ให้แก่น้องๆ ที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สนใจศึกษาต่อสายอาชีวะ และสามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปี 1 ใน 3 สาขา ได้แก่ สาขาช่างอุตสาหกรรม สาขาบริการ และสาขาเกษตรกรรม

โดยทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันต้องใช้คืน และให้ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวม 5 ปีเต็ม จำนวน 400 ทุน

พร้อมรับโอกาสสุดพิเศษระหว่างเป็นนักเรียนทุนในการเข้าร่วมกิจกรรมหลากหลาย ที่มุ่งเน้นส่งเสริมทักษะฝีมือ พัฒนาศักยภาพที่มีในตัวน้องๆ ตลอดจนส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม เพื่อให้น้องๆ เติบโตเป็นคนเก่งและดี เป็นอาชีวะฝีมือชนคนคุณภาพที่พร้อมก้าวสู่โลกแห่งการทำงานอย่างมืออาชีพ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

-ทุนการศึกษาแรกเข้า ปีการศึกษาละ 20,000 บาท เมื่อจบการศึกษาในแต่ละปี พิจารณาให้ทุนตามผลการเรียน ดังนี้

-เกรดเฉลี่ย 2.7 ขึ้นไปจะได้รับทุน 20,000 บาท/ปี

-เกรดเฉลี่ย 2.5 – 2.69 จะได้รับทุน 15,000 บาท/ปี

-เกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.5 มูลนิธิฯ จะยกเลิกการให้ทุน โดยพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

เป็นทุนต่อเนื่องจาก ปวช. โดยพิจารณาจากเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ปวช.1-3 ดังนี้

-เกรดเฉลี่ย 2.7 ขึ้นไป จะได้รับทุน 25,000 บาท/ปี

-เกรดเฉลี่ย 2.5 – 2.69 จะได้รับทุน 20,000 บาท/ปี

-เกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.5 มูลนิธิฯ จะยกเลิกการให้ทุน โดยพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ม.1-ม.3 ไม่ต่ำกว่า 2.7

-สามารถเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอุตสาหกรรม สาขาเกษตรกรรม สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาคหกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ในปีการศึกษา2561

-มีความประพฤติดีมีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์พร้อมรูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) โดยมีอาจารย์ที่วิทยาลัยเซ็นต์รับรองใบสมัครทุกหน้า

-สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอุตสาหกรรม สาขาเกษตรกรรม สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาคหกรรมศาสตร์และสาขาวิชาอาหาร และโภชนาการในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พร้อมตราประทับจากทางสถาบัน จึงถือว่าเอกสารสมบูรณ์

-สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ใบ รบ.) หน้า – หลัง 1 ชุด

-สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

-ภาพถ่ายผู้สมัครพร้อมผู้ปกครอง หรือผู้อุปการะ 1 รูป และภาพถ่ายบ้าน/ที่พักอาศัยปัจจุบัน 1 รูป

-สำเนาเกียรติบัตรที่แสดงการเข้าร่วมการประกวดเกี่ยวกับโครงงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม (หากมี)

-สำเนาบัญชีธนาคารของนักเรียน ประเภทออมทรัพย์ (ยกเว้นธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร -ธกส และ บัญชี Youth Saving ของธนาคารออมสิน)

*ความครบถ้วนของเอกสารประกอบการสมัครมีผลต่อการพิจารณาตัดสิน

** ผู้สมัครที่ไม่มีบัญชีธนาคารไม่จำเป็นต้องเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อยื่นเอกสารสมัครขอรับทุน แต่หากได้รับการ
คัดเลือก ผู้สมัครต้องไปดำเนินการเปิดบัญชีและส่งสำเนาบัญชีธนาคารมาเพื่อรับโอนเงินทุนการศึกษา

 

วิธีการสมัคร:

ดาวน์โหลดใบสมัครทุนได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 8 มิถุนายน 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.scgfoundation.org หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2586 1475, 0 2586 5506 หรือ Fan Page Facebook “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ”

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ