ทุนมัธยมปลายจากสำนักงาน ก.พ. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่ป.ตรี – ป.เอก

ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเชิญทางนี้!! ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2564 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน พร้อมทั้งกำหนดหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนดังกล่าว

โดยทุนนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 55 ทุน และผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการในกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ที่กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กำหนดเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน ดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาเต็มจำนวน ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น

– ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป – กลับ

– ค่าใช้จ่ายเตรียมตัวก่อนเดินทาง

– ค่าใช้จ่ายประจำเดือน

– ค่าเล่าเรียน

– ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา

– ค่าคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี – ระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่ทางทุนกำหนด ศึกษาต่อที่ต่างประเทศ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– มีอายุไม่เกิน 20 ปี นับถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

– กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2563 หรือเทียบเท่า

– มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 3.50

– มีศีลธรรม และความประพฤติดี

– ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนใดๆ ของหน่วยงานอื่น

– ผู้สมัครสอบผู้ใดไม่มีคุณสมบัติ หรือลักษณะต้องห้าม ไม่มีสิทธิเข้าสอบหรือได้รับทุน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบสมัครพิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน

– สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 ชุด

– หนังสือรับรองความประพฤติและความเหมาะสมในการสมัครรับทุนจากอาจารย์ประจำชั้น หรือผู้อำนวยการโรงเรียน (ตามแบบฟอร์ม สนง. ก.พ. 1)

– สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสูติบัตร หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ชุด

– สำเนาเอกสารทุกฉบับให้เขียนรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่ ระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้ที่มุมบนด้านขวาของเอกสารทุกฉบับ และให้บรรจุเอกสารดังกล่าวในซองเอกสาร A4 เขียนชื่อ – นามสกุล เลขประจำตัวสอบไว้ที่หน้าซอง

*หมายเหตุ*

– ผู้สมัครสอบมีสิทธิสมัครสอบได้ไม่เกิน 2 ประเภททุน

– ในแต่ละประเภททุน ผู้สมัครสอบมีสิทธิสมัครสอบได้ประเภทละ 1 หน่วยทุน

 

วิธีการสมัคร:

– สมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

– นำแบบฟอร์มชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ชื่อบัญชี “ค่าธรรมเนียมสอบทุนของ ก.พ.” ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2563 ภายในเวลาทำการของธนาคาร

– การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว

– ผู้สมัครสอบสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

 

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ:

– 100 บาท

– ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต 30 บาท

 

ปิดรับสมัคร:

5 พฤศจิกายน 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

สำนักงาน ก.พ.

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ