ทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2560

ทุนเล่าเรียนหลวงหรืออีกชื่อหนึ่งที่อาจจะคุ้นหูใครหลายคนมากกว่าก็คือ ‘นักเรียนทุนคิง’ หากใครที่ได้รับทุนนี้ถือว่าเป็นเกียรติแก่ตนเองและวงศ์ตระกูลเพราะเป็นทุนที่พระราชทานโดยพระมหากษัตริย์เพื่อไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ

จำนวนทุนการศึกษาจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายทุกประการ ทั้งค่าเล่าเรียน ค่าที่พักรวมถึงค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน โดยมีเงื่อนไขสำคัญคือ ผู้ที่ได้รับทุนเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องกลับมาปฏิบัติงานที่ประเทศไทยเป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาในการรับทุน

แต่ผู้ใดที่ได้รับทุนแล้วไม่กลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทยก็จะต้องชดใช้เงินคืนเท่ากับจำนวนทุนที่ได้รับไป

 

น้องๆ นักเรียน ม.ปลายคนไหนที่สนใจก็เตรียมตัวอ่านหนังสือกันไว้ให้ดีๆ เพราะทุนนี้มีการแข่งขันสูงในระดับประเทศ และเกรดเฉลี่ยจะต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด สามารถศึกษารายละเอียดดังต่อไปนี้

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวนสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมีผลการเรียนยอดเยี่ยม

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี สาขาวิชาใดก็ได้ซึ่งทาง ก.พ จะเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ 2551 ยกเว้นในเรื่องอายุ ผู้สมัครมีอายุต่ำกว่า 18 ปีได้

– มีอายุไม่เกิน 20 ปีนับถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2560

– กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2560 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 3.50 และเมื่อสำเร็จการศึกษาจากชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 เช่นกัน

– ไม่สอบตกวิชาใดวิชาหนึ่งในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

– ไม่อยู่ในระหว่างรับทุนใดๆ ที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้

– ผู้สมัครสอบผู้ใดไม่มีคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามไม่มีสิทธิเข้าสอบหรือได้รับทุน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-สำเนาแสดงผลการเรียนรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาในระดับมัธยมตอนปลาย

-หนังสือรับรองความประพฤติ

-สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสูติบัตร หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนอย่างใดอย่างหนึ่ง

 

วิธีการสมัคร:

-ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ตั้งแต่ 19 กันยายน – 10 ตุลาคม 2560 ทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่ http://www.ocsc.go.th/

 

ปิดรับสมัคร:

10 ตุลาคม 2560

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

http://stscholar.nstda.or.th/

https://blog.eduzones.com/

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ