SEAMEO มอบทุนวิจัยมากกว่า 9 ประเทศ ระดับป.โท-เอก

ศูนย์ความร่วมมือระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านเกษตรศาสตร์? (The? Southeast Regional? Center? for Graduate Study and Research in Agricuture – SEARCA) ขององค์กรการศึกษาระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The? Southeast? Asia Ministers? of Education Organization – SEAMEO)? เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับทุนการศึกษา เพื่อเข้าศึกษาวิจัยกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ของประเทศสมาชิก 9 ประเทศ

การเปิดรับสมัครขอทุนในครั้งนี้ SEARCA เปิดทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชาเกษตรกรรม และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ และสถิติ การป่าไม้ และการประมง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและวิศวกรรม และเคมีชีวะ เป็นต้น) โดยทุนการศึกษาที่มอบให้นี้ เปิดโอกาสให้สำหรับชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ทำงานอยู่ในสถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิจัย หรือหน่วยงานภาครัฐ ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี???? สำหรับมหาวิทยาลัย ที่ผู้สมัครขอรับทุนสามารถเลือกได้ 3 มหาวิทยาลัย จาก 9 มหาวิทยาลัยดังนี้ มหาวิทยาลัยปุตรา แห่งมาเลเซีย (มาเลเซีย)? มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ประเทศไทย) สถาบันเปอร์ทาเนียน บอกอร์ แห่งอินโดนีเซีย หรือ มหาวิทยาลัยแห่งชาติอินโดนีเซีย (อินโดนีเซีย) มหาวิทยาลัยลอส บานอส แห่งฟิลิปินส์ มหาวิทยาลัยดิลิมาน แห่งฟิลิปินส์ มหาวิทยาลัยวิซายาส แห่งฟิลิปินส์? (ฟิลิปินส์) หรือมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์

ทั้งนี้ทาง? SEARCA? จะเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้าย? ว่าผู้รับทุนนั้น ๆ สมควรที่จะศึกษาที่ไหน โดยจะพิจารณาจากสาขา? วิชา? ที่ผู้ขอรับทุนขอมา พร้อมกับพิจารณาว่า มหาวิทยาลัยใดที่เหมาะสมกับสาขา วิชานั้น ๆ ด้วย

เอกสารการประกอบการสมัคร
-แบบฟอร์มใบสมัครขอทุน SEARCA จำนวน 2 ชุด -แบบฟอร์มการยินยอมของสถาบันหรือหน่วยงานของผู้ขอรับทุน????? -ใบแสดงผลการเรียนในแต่ละระดับชั้น? -ใบผ่านการจ้างาน? -หัวข้อ เนื้อหา การวิจัยที่ผู้สมัครขอรับทุนจะทำในระหว่างศึกษา หากข้อวิจัยตรงกับเป้าหมายของ SEARCA ในช่วง 5 ปี ก็จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ? -รูปขนาด 2 ?? นิ้ว จำนวน 2 รูป
-ใบรับรองสุขภาพที่ยืนยันว่า ผู้สมัครขอรับทุน มีสุขภาพจิตใจที่แข็งแรง และพร้อมที่เข้าศึกษาในสาขาวิชาที่เลือกเรียนได้
-คะแนน TOEFL 500 คะแนน หรือ IELTS 5.0
-จดหมายรับรองจากนายจ้าง? ใบสมัครทุกใบ จะต้องผ่านการรับรองจากทางกระทรวงศึกษาธิการ ของประเทศผู้ขอรับทุน ก่อนที่จะส่งไปยังหน่วยงานของ? SEARCA

หมดเขตรับสมัคร 30 กรกฎาคม 2011

การส่งใบสมัคร? ผู้สมัครทุกท่านต้องส่งเอกสาร หลักฐาน และใบสมัคร ไปที่
Manager Graduate Scholarship Department, SEARCA,
College 4031 Laguna, Philippines

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ