SEARCA แจกทุนการศึกษาป.โท-เอก เรียนต่อทั้งในและต่างประเทศ

ข่าวทุนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากศูนย์ SEARCA ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยด้านการเกษตรของประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งประกาศแจกทุนการศึกษาด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวของประจำปีการศึกษา 2556

โดยทุนดังกล่าวจะมอบให้ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก แก่นักศึกษาไทย เพื่อทำการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ

ผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25 ปี และควรจะเป็นข้าราชการ หรือบุคลาการในหน่วยงานของรัฐ

ผู้สมัครต้องเตรียมเอกสารต่างๆดังต่อไปนี้
1.ใบสมัครจำนวน 3 ฉบับ
2.ใบสมัครของทางมหาวิทยาลัย 3 ฉบับ
3.ใบแสดงวุฒิการศึกษา
4.หนังสือรับรองการทำงาน
5.หนังสืออนุญาตให้รับทุนจากต้นหน่วยงาน
6.แผนการศึกษาคร่าวๆ
7.รูปถ่ายสำหรับทำ Visa 2 รูป
8.ใบรับรองแพทย์
9.ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOELF 550 หรือ IELTS 6.0

รับสมัครถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ในเว็บไซต์ http://www.bic.moe.go.th/

สอบถามรายละเอียเพิ่มเติมและส่งใบสมัครได้ที่
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โทร. 0-2281-6370 ต่อ 120
ถ. ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ