กระทรวงการต่างประเทศ (DFATD) มอบทุนการศึกษาและวิจัยระยะสั้น ที่ประเทศแคนดา

กระทรวงการต่างประเทศ การค้าและการพัฒนา (DFATD) มอบทุนการศึกษาและวิจัยระยะสั้น The Canada – Asian Scholarships and Educational Development (SEED) แก่นักศึกษาที่กำลังศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อศึกษาและทำการวิจัยที่ประเทศแคนาดา

ทุนจะครอบคลุมสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาติ โดย DFATD จะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าวีซ่า ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าประกันสุขภาพ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทางในประเทศแคนาดา ค่าอุปกรณ์และหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและวิจัย

มูลค่าทุนการศึกษา:

จำนวน 200 ทุน

– $8,700 CAN สำหรับระดับวิทยาลัย ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ที่ทำการศึกษาหรือวิจัยอย่างน้อย 4 เดือนหรือ 1 เทอม

– $11,200 CAN สำหรับระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ทำการศึกษาหรือวิจัย 5-6 เดือน

– $14,400 CAN สำหรับระดับวิทยาลัยและปริญญาตรี ที่ทำการศึกษาหรือวิจัยอย่างน้อย 8 เดือนหรือ 2 เทอม

 

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับอุดมศึกษา ด้านการศึกษาและวิจัยระยะสั้น

 

 คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาที่อาศัยอยู่ในประเทศสมาชิกอาเซียน

 

 

วิธีการสมัคร:

ส่งแบบฟอร์มการสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ admin-scholarships-bourses@cbie.ca

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร:

– สำเนาหนังสือเดินทาง

– หลักฐานการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา

– จดหมายแสดงความเจตนาจากผู้สมัคร

– จดหมายสนับสนุนจากสถาบันการศึกษาเดิม

– จดหมายเชิญจากหัวหน้าอาจารย์ชาวแคนาดา

– สำเนาลงนามบันทึกข้อตกลงกับสถาบันการศึกษาพันธมิตร

– คำชี้แจงด้านข้อมูลส่วนบุคคล

ปิดรับสมัคร:

17 เมษายน 2018

เพิ่มเติม:

scholarships-bourses.gc.ca

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ