ห้ามพลาด!! โครงการสอบชิงทุนสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ รวม 80 ทุน

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครโครงการสอบชิงทุนสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ Outstanding Student Program (OSP) เพื่อรับทุนการศึกษากองทุนสิรินทร ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาต่อเนื่องตลอดหลักสูตร 4 ปี แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ

1. ทุนสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (Young Scientist and Technologist Program: YSIP) นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบํารุงการศึกษาของสถาบันทั้งหมดในแต่ละภาคการศึกษา โดยให้ค่าใช้จ่ายรายเดือนเดือนละ 5,000 บาท และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามที่สถาบันกําหนด

2. ทุนเต็มจํานวน (Full) นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบํารุงการศึกษาของสถาบันทั้งหมดในแต่ละ
ภาคการศึกษา

3. ทุนครึ่งจํานวน (Half) นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าบํารุงการศึกษาและค่าหน่วยกิตของสถาบันประมาณครึ่งหนึ่งของอัตราที่สถาบันกําหนดในแต่ละภาคการศึกษา

*นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทุกประเภทจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบํารุงการศึกษาของสถาบันเท่านั้น ไม่รวม ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เช่น ค่าประกันความเสียหาย ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และค่าบํารุงการศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น

เมื่อสําเร็จการศึกษาไม่ต้องชดใช้ทุนการศึกษา แต่ระหว่างเรียนต้องรักษาเกรดเฉลี่ยสะสมให้ไม่ต่ำกว่า 3.00 (สําหรับทุน YSTP) และไม่ต่ำกว่า 2.75 (สําหรับทุน Full และ Half) และช่วยงานสถาบันตามที่กําหนด โดยรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ จะแจ้งในวันเซ็นสัญญารับทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรีสาขาต่อไปนี้

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) (หลักสูตรนานาชาติ)

1. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

2. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

3. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

4. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

5. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์

6. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

7. สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล

 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) (หลักสูตรนานาชาติ)

8. สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม

9. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทั้งในประเทศและต่างประเทศหรืออยู่ในระหว่าง
การศึกษาชั้นปีสุดท้ายและคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ปี

2. สําหรับผู้สมัครสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 1-5 เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีจํานวนหน่วยกิตในวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต หรือเทียบเท่า

3. สําหรับผู้สมัครสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 6-7 และผู้สมัครสาขาการจัดการ 8-9 เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่า มีจํานวนหน่วยกิตในวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือเทียบเท่า

4. มีเกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

5. คุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร เรื่อง คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก สัมภาษณ์ และเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562

*หมายเหตุ ทั้งนี้หากผู้สมัครผ่านการคัดเลือกและแสดงความจํานงเข้าศึกษาแล้ว แต่ไม่สําเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนวันขึ้น ทะเบียนนักศึกษาใหม่จะถือว่าการรับเข้าศึกษาเป็นโมฆะ

 

วิธีการสมัคร:

1. สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ admissions.siit.tu.ac.th

2. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร

3. ไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการสมัคร ให้นํามายื่นในวันสอบสัมภาษณ์

สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ. 1) 4 ภาคการศึกษา หรือถึงภาคการศึกษาล่าสุด จํานวน 1 ชุด

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ชุด

 

ปิดรับสมัคร:

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562 – 20 กันยายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.siit.tu.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ