ประกวดขับร้องเพลงลูกกรุง “SKYMED NEWGEN ย้อนรําลึกบทเพลงในวันวาน” ชิงทุนการศึกษารวม 70,000 บาท

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนสนใจ และซาบซึ้งในศิลปะแขนงการดนตรีโดยเฉพาะสาขาเพลงลูกกรุง ปลูกจิตสํานึกให้เยาวชนได้สืบทอดมรดกเพลงลูกกรุงอันเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของประเทศไทย รวมทั้งยกระดับการแสดงดนตรีของประเทศไทยให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล

บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จํากัด ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลงลูกกรุงโครงการ “SKYMED NEWGEN ย้อนรําลึกบทเพลงในวันวาน” ประจําปี 2563 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 70,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ และใบประกาศนียบัตร

 

 

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด:

– สมาชิกทุกคนจะต้องเป็นนักเรียน ซึ่งกําลังศึกษาอยู่ในภาคปกติหรือเทียบเท่า แต่ไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และต้องศึกษาอยู่ในสถาบันเดียวกันเท่านั้น

– สมาชิกภายในวงทั้งหมดไม่เกิน 10 คน ประกอบด้วย นักร้อง 1-2 คน และ หางเครื่องไม่เกิน 9 คน

– วงดนตรีทุกวงต้องสมัครในนามโรงเรียนเท่านั้น โดยใบสมัคร และเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้าประกวดจะต้องได้รับการรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษา และประทับตราของโรงเรียน

 

กติกาการประกวด:

– วงดนตรีทุกวงจะต้องเล่นเพลงลูกกรุง 1 เพลง เพลงช้า หรือเพลงเร็วก็ได้ ความยาวเพลงไม่เกิน 4 นาที และควรเลือกใช้เพลงที่เหมาะสมกับเยาวชน และ วัฒนธรรมอันดีงาม

– เวลาที่ใช้ในการประกวด 10 นาทีโดยจะเริ่มจับเวลาตั้งแต่ผู้เข้าประกวดคนแรกเดินขึ้นเวทีและหยุดเวลาเมื่อผู้เข้าประกวดคนสุดท้ายเดินลงจากเวที (เวลารวมตั้งแต่การจัดเตรียมจนถึงจบการแสดง)

– การแต่งกาย ให้แต่งกายสุภาพ สวยงาม และเหมาะสมกับการแสดง

 

รางวัลการประกวด:

– รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา มูลค่า 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทุนการศึกษา มูลค่า 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทุนการศึกษา มูลค่า 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

– รางวัลความคิดสร้างสรรค์ 2 รางวัล ทุนการศึกษา มูลค่า 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

– โรงเรียนที่ได้ผ่านคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้ง 10 โรงเรียน จะได้รับใบประกาศนียบัตร

 

การสมัครเข้าร่วมการประกวด:

– การรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2563 และปิดรับสมัครวันที่ 30 กันยายน 2563

– การขอรับใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเพจ SKYMED CENTER

– ใบสมัครเข้าร่วมประกวด ส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวด ได้ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2563 โดย

– ดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊กแฟนเพจ https://www.facebook.com/SkyMedCenter

– หรือส่งทาง Email: skymed.project@gmail.com หรือ
ฝ่ายบริหารโครงการ เลขที่ 86 อาคารวินวินทาวเวอร์ ชั้น10
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
(กรณีส่งทางไปรษณีย์ถือเอาวันประทับตราไปรษณียากรเป็นสําคัญ)

 

ติดต่อสอบถาม:

www.facebook.com/skymed.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ