ประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน “พจนศิลป์” ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทานพร้อมเงินรางวัล

ปัจจุบันสังคมไทยเกิดพัฒนาในด้านต่างๆ มากมาย ทำให้วิถีการดำรงชีวิตของชาวไทยเปลี่ยนไป มีวัตถุอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตมากขึ้น ต่างคนต่างใช้ชีวิตในรูปแบบของตนเอง

ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีพื้นที่เพื่อพูดถึงประเด็นเหล่านี้ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน “พจนศิลป์” ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล

 

 

วัตถุประสงค์:

– เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรวมพลังเพื่อสังคม

– เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการปลูกฝังจิตสำนึกของการอยู่ร่วมกันในสังคม

– เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ผ่านการสื่อสารที่เป็นประโยชน์

– เพื่อสร้างพื้นที่ในการแสดงออกซึ่งความคิดที่สร้างสรรค์ อย่างถูกวิธี

– เพื่อเน้นย้ำความมุ่งมั่นของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่สนับสนุนการพัฒนาจิตสำนึกความสามัคคี เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

 

กลุ่มเป้าหมาย:

นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา

 

ช่องทางการส่งผลงาน:

– นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ไม่จำกัดเพศและอายุ

– ส่งคลิปวีดีโอการพูดใน หัวข้อ “รวมพลังจิตอาสา พัฒนาชาติให้ยั่งยืน” ความยาวไม่เกิน 2 นาที

– ส่งคลิปวีดีโอมาที่หน้ากิจกรรมของ Facebook พจนศิลป์ พร้อมส่งชื่อ นามสกุล หมายเลขติดต่อและมหาวิทยาลัย สาขาวิชาที่ท่านกำลังศึกษามาที่กล่องข้อความ Facebook พจนศิลป์

– จำกัดสิทธิ์ให้ 1 คน สามารถร่วมส่งได้ 1 คลิปเท่านั้น

– ส่งคลิปวีดีโอภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

– สามารถดูรายละเอียดได้ที่ Facebook พจนศิลป์

 

การคัดเลือก:

– คัดเลือกคลิปวีดีโอเพื่อออกอากาศในรายการไนน์เอ็นเตอร์เทน วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 11.30 น. จำนวน 20 คลิป โดยคลิปที่ได้รับการออกอากาศจะได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท

– คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดจะถูกคัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา เพื่อแข่งขันในรอบสุดท้าย จำนวน 20 คน สำหรับรางวัลขวัญใจมหาชน จะนับคะแนนจากยอดShare สูงสุดถึงเวลา 12.00 น. วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 โดยจะประกาศรายชื่อในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ทาง Facebook พจนศิลป์

– ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย 20 คน จะได้เข้าร่วมการฝึกอบรม (Workshop) ทักษะการพูดจากวิทยากรในวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 และแข่งขันรอบชิงชนะเลิศต่อหน้าคณะกรรมการในวันเสาร์ ที่ 23 พฤศจิกกายน 2562 ที่ชั้น 1 ลานอีเดน1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

– ผู้เข้าร่วมการประกวดตกลงยินยอมให้ทางผู้จัดการประกวดนำชื่อ-นามสกุล ตลอดจนภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวในขณะเข้าร่วมการประกวด สามารถนำมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

– คำตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าร่วมการประกวดไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง อุทธรณ์ หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น

– ขอสงวนสิทธิ์ในการตอบรับหรือปฏิเสธการสมัครเข้าร่วมการประกวดใดๆ และการมอบของรางวัล ที่เห็นว่าการสมัครไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไข หรือเป็นไปในทางทุจริต หรืออาจทำลายการประกวด ผู้จัดการประกวดมีสิทธิ์ในการพิจาณาไม่ให้ผู้นั้นร่วมการประกวด และมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือยกเลิกกฎกติกาของการประกวดเมื่อใดก็ได้ และผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันไม่สามารถเรียกร้องต่อความเสียหายใดๆได้ ซึ่งการใช้สิทธิ์ตัดสินพิจารณาของคณะกรรมการ ขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง

– สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 02-201-6470

 

กติกาการตัดสิน:

เนื้อหาที่นำเสนอ (30 คะแนน)

– การจัดลำดับเนื้อหา

– ความเที่ยงตรงต่อเวลา

– คุณค่าของเนื้อหา

 

การใช้ภาษา (30 คะแนน)

– ภาษาที่เหมาะสมกับเนื้อหา

– ความถูกต้องด้านไวยากรณ์ การออกเสียง และการเลือกใช้คำ

– สำนวนโวหาร

 

มีความคิดสร้างสรรค์ (20 คะแนน)

บุคลิกภาพการแสดงออก (20 คะแนน)

 

ประเภทรางวัล:

– รางวัลชนะเลิศ พจนศิลป์ ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท

– รางวัลชมเชย 1 ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

– รางวัลชมเชย 2 ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

– รางวัลขวัญใจมหาชนที่ได้รับยอด Share สูงสุด ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

– หมายเหตุ นิสิต นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย จะได้รับค่าเดินทางเพื่อมาร่วมแข่งขัน

 

ติดต่อสอบถาม:

– หมายเลข 02-201-6470

– Facebook : พจนศิลป์

 

ที่มา: พจนศิลป์

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ