สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบลูกจ้าง 9 อัตรา เริ่ม 28 ตุลาคมนี้

เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจมีประกาศเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวนทั้งสิ้น 9 อัตรา

โดยจะเปิดรับสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่28 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2562 ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ:

1. นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ (ปริญญาโท)

อัตราเงินเดือน : 17,500 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 

2. นักจัดการงานทั่วไป

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 

3. นิติกร

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

 

4. นักบัญชี

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางบัญชี

 

5. นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 

การรับสมัครสอบ:

สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ชั้น 2 อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ