ประกวดงานเขียน “เรื่องเล่าจากบ้านเรา” ปี 2563 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 400,000 บาท+อื่นๆ

เพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานด้านวรรณศิลป์ แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ จึงได้มีการจัดการประกวดอันทรงคุณค่าในครั้งนี้ขึ้น

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียน “เรื่องเล่าจากบ้านเรา” ปี 2563 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศ

 

 

ประเด็นที่นําเสนอ:

ถ่ายทอดเรื่องราวในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) และ 4 อําเภอของสงขลา (จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย) ที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น หรือ ศิลปวัฒนธรรม หรือวิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

มีภูมิลําเนา หรือปัจจุบันอาศัยอยู่ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ไม่ต่ำกว่า 3 เดือน) ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา

 

รูปแบบงานเขียนและระดับที่เปิดรับสมัคร:

เรียงความ แบ่งเป็น

– ระดับประถมศึกษา หรือเทียบเท่า ความยาว 1 – 3 หน้ากระดาษ A4

– ระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ความยาว 2 – 5 หน้ากระดาษ A4

 

เรื่องสั้น แบ่งเป็น

– ระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า ความยาว 3 – 6 หน้ากระดาษ A4

– ระดับประชาชนทั่วไป ความยาว 3 – 8 หน้ากระดาษ A4

 

กวีนิพนธ์ ไม่จํากัดอายุ

– ความยาว 6 – 20 บท (ฉันทลักษณ์) หรือประมาณ 1 – 2 หน้ากระดาษ A4 (ไร้ฉันทลักษณ์)

 

กำหนดส่งผลงาน:

ส่งผลงานได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563

 

ติดต่อสอบถาม:

– โทร. 0 2209 3752 -3

Facebook สํานักงาน ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ