มทส. รับสมัครสอบชิงทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาป.ตรี จำนวนกว่า 40 ทุน!

ประกาศจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 40 ทุน ประจําปีการศึกษา 2563

โดยผู้สมัครขอรับทุน สามารถเลือกเรียนได้ถึง 7 สาขาวิชาตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด อีกทั้งยังเป็นทุนการศึกษาเต็มจำนวน พร้อมค่าใช้จ่ายรายเดือน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย ค่าบํารุงกิจกรรมนักศึกษา

– ค่าธรรมเนียมหอพักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในอัตราไม่เกิน 3,300 บาท/ภาคการศึกษา

– ได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 4,000 บาท

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาดังนี้

– สํานักวิชาวิทยาศาสตร์

– สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม

– หลักสูตรศาสตร์แะศิลป์ดิจิทัล

– สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

– สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

– สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

– สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์

โดยนักศึกษาจะได้รับทุนการศึกษา จํานวนหลักสูตรละไม่เกิน 3 ทุน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้ที่มีรายชื่อยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบที่ 1 Portfolio หรือ ผู้สมัครเข้าศึกษาในรอบที่ 2 โควตาพื้นที่ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

– ผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562

 

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุน:

– ปรับคะแนนสอบของผู้เข้าสอบเป็นคะแนน T-SCORE

– ผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกต้องมีคะแนน T-SCORE ตามองค์ประกอบรายวิชา และค่าน้ำหนักตามที่สํานักวิชากําหนด ดังนี้

 

วิธีการสมัคร:

– บันทึกข้อมูลการสมัครที่ http://sutgateway.sut.ac.th ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2563

– พิมพ์ใบแจ้งยอดชําระเงินค่าสมัคร 500 บาท นําไปชําระที่สถาบันการเงินตามที่ปรากฏในใบแจ้งยอดชําระเงิน – ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2563

– ตรวจสอบการชําระเงินค่าสมัครหลังจากชําระเงินไปแล้ว 2 วันทําการ (ไม่นับวันหยุด) ที่เว็บ http://sutgateway.sut.ac.th/

– ตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทางเว็บ http://sutgateway.sut.ac.th/ ในวันที่ 25 มีนาคม 2563

 

ปิดรับสมัคร:

18 มีนาคม 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

sutgateway

ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
โทรสาร 044-223-010

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ