รวมมิตร Synonyms ของคำศัพท์ในภาษาอังกฤษ ที่เจอได้บ่อยๆ ในชีวิตประจำวัน

ในภาษาอังกฤษมีคำศัพท์มากมายหลายประเภท บางคำศัพท์ก็ไม่ตายตัว ยังมีศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันอีกที่เราเรียกว่า synonyms นั่นเองค่ะ วันนี้เราได้รวบรวมเอา synonyms ของศัพท์หลายๆตัวมาฝากกันค่ะ

 

3007821-poster-1920-which-words-matter-most-when-you-talk

 

โดดเรียน (Verb)

– cut class
– skip class
– ditch class
– skive
– bunk off
– play hooky
– play truant
– be truant

 

ปลอดภัย (Adj.)

– safe
– secure
– intact
– all right
– unhurt
– unharmed
– undamaged
– uninjured
– untouched
– unscathed
– safe and sound
– alive and well

 

สำคัญ (Adj.)

– important
– pivotal
– significant
– vital
– essential
– key
– crucial
– chief
– central
– main
– critical
– major
– principal
– imperative
– fundamental
– weighty

 

อย่างมาก (Adj./Adv.)

– great (ly)
– large (ly)
– sharp (ly)
– sizable (-y)
– significant (ly)
– dramatic (ally)
– substantial (ly)
– substantive (ly)
– considerable (-y)

 

อย่างชัดเจน (Adj./Adv.)

– marked (ly)
– striking (ly)
– noticeable (-y)
– conspicuous (ly)
– remarkable (-y)
– distinct (ly)
– obvious (ly)
– evident (ly)
– clear (ly)

 

couple-cute-hot-kiss-Favim.com-1304072

 

เพิ่ม (Verb)

– increase
– rise
– grow
– climb
– soar
– surge
– escalate
– skyrocket

 

ลด (Verb)

– decrease
– fall
– drop
– decline
– reduce
– lower
– plunge
– plummet

 

เห็นด้วย (Verb.)

– accept
– agree
– assent
– accede
– say yes
– comply
– concur
– consent

 

ปฏิเสธ (Verb.)

– refuse
– reject
– deny
– say no
– turn down
– decline
– repudiate

 

ฉลาด (Adj.)

– clever
– smart
– bright
– brainy
– acute
– wise
– intelligent
– brilliant
– knowledgeable
– learned
– educated
– scholarly

 

2013-12-12(1) (Copy)

 

โง่ (Adj.)

– stupid
– dense
– silly
– thick
– foolish
– slow
– idiotic
– dumb
– dummy
– dull
– dim
– brainless
– half-baked
– haif-witted

 

น่ากลัว (Adj.)

– scary
– creepy
– spooky
– chilling
– frightening
– intimidating
– terrifying
– horrifying
– shocking
– alarming
– worrying
– menacing

 

อันตราย (Adj.)

– dangerous
– destructive
– disastrous
– unsafe
– harmful
– hazardous
– risky
– reinous
– perilous
– precarious
– treacherous
– threatening

 

ร้ายแรงถึงตาย (Adj.)

– deadly
– lethal
– fatal
– motal
– critical
– life-threatening

 

ได้รับ (Verb.)

– get
– gain
– earn
– receive
– obtain
– acquire

 

Dollarphotoclub_61747350-1080x675

 

ให้ (Verb.)

– give
– offer
– award
– supply
– provide
– present
– contribute
– hand
– hand out
– hand over
– grant
– bestow
– confer
– funish

 

สวย น่ารัก (Adj.)

– beautiful
– stunning
– cute
– attractive
– striking
– lovely
– gorgeous
– charming
– pretty
– elegant
– fetching
– adorable
– exquisite
– alluring
– pleasant
– glamorous
– appealing
– personable
– nice-looking
– good-looking

 

โดยบังเอิญ (Adj.)

– by luck
– by chance
– by accident
– by coincidence
– accidentally
– incidentally
– coincidentally

 

เร็ว (Adj.)

– fast
– quick
– speedy
– rapid
– swift
– express
– high-speed
– promt
– brisk

 

ดี เยี่ยม (Adj.)

– good
– great
– excellent
– wonderful
– fantastic
– terrific
– brilliant
– outstanding
– superb
– magnificent
– amazing
– awesome
– impressive

 

แย่ ห่วย (ADj.)

– bad
– poor
– flawed
– faulty
– defective
– deficient
– substandard
– imperfect
– inferior

 

สำเร็จ (Verb.)

– succeed
– achieve
– complete
– flourish
– prosper
– sttain
– thrive
– reach
– win
– realize

 

ความสามารถ (Noun)

– ability
– capability
– capacility
– skill
– talent
– gift
– aptitude
– expertise
– competence

 

ขยัน (Adj.)

– hard-working
– assiduous
– diligent
– studious
– industrious
– perseverting
– studious

 

ขี้เกียจ (Adj.)

– lazy
– idle
– indolent
– lethargic
– sluggish
– slothful
– shiftless

 

boy-headache-120425

 

อาชีพ (Noun)

– work
– job
– career
– calling
– pursuit
– occupation
– vacation
– profession
– livelihood
– employment

 

ดีใจ (Adj.)

– happy
– pleased
– glad
– joyful
– jubilant
– contended
– cheery
– cheerful
– gleeful
– blissful
– ecstatic

 

เศร้า เสียใจ (Adj.)

– sad
– blue
– down
– low
– downcast
– low-spirited
– depressed
– dejected
– gloomy
– joyless
– saddened
– despondent
– miserable
– disconsolate
– sorrowful
– woeful

 

หายนะ (Noun)

– disaster
– apocalypse
– debacle
– calamity
– act of god

 

สอน (Verb)

– teach
– guide
– coach
– train
– tutor
– educate
– cram
– edify
– diacipline

 

เริ่มต้น (Verb)

– begin
– start
– launch
– kick off
– get off
– get going
– set up
– set about
– set in motion
– open
– initiate
– commence

 

ทั้งหมด (Adj.)

– complete
– whole
– entire
– total
– ful
– all

 

แปลก (Adj.)

– strange
– odd
– weird
– bizarre
– curious
– erratic
– unusual
– uncommon
– aderrant
– atypical
– irregular
– extraordinaty
– outlandish

 

อร่อย (Adj.)

– delicious
– testeful
– tasty
– yummy
– savory
– toothly
– toothsome
– appetizing
– delectable
– delightful

 

ไม่มีอันตราย (Adj.)

– safe
– benign
– harmless
– risk-frree
– nontoxic
– nonviolent
– innocent
– innocuous
– inoffensive
– unoffending
– undamaging

 

iStock_000014068263XSmall

 

ใหญ่โต (Adj.)

– big
– large
– vast
– huge
– jumbo
– sizable
– outsize
– oversize
– giant
– extensive
– massive
– enormous
– stupendous
– whopping

 

เล็ก จิ๋ว (Adj.)

– small
– little
– tiny
– mini
– peewee
– teeny
– petite
– pocket
– bitty
– pint-size

 

ช้า (Adj.)

– slow
– belated
– gradual
– sluggish
– tardy
– delayed
– drawn-out
– stagnant
– time-sonsuming
– protrated

 

ยอมแพ้ (Verb)

– give up
– give in
– give away
– surrender
– succumb
– submit
– capitilate
– admit defeat
– lay down your arms
– throw in the towel

 

workaholic01

 

 

มีประโยชน์มากๆเลยใช่มั้ยคะ ถ้าจำหมดนี่ได้ ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องทำข้อสอบแล้วนะคะ เราอาจทำ post-it แปะไว้ตามที่ต่างๆเพื่อช่วยเตือนความจำก็ได้นะ

source: mthai

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ