Taiwan Fellowship ทุนวิจัยในประเทศไต้หวัน

กระทรวงการต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน) ในไทเป รับสมัครเพื่อคัดเลือกมอบทุนการศึกษาวิจัยไต้หวัน (Taiwan Fellowship) ประจำปี 2012 สำหรับนักวิชาการเพื่อไปทำการศึกษาวิจัยที่ประเทศไต้หวัน เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและความเข้าใจระหว่างกัน

ทุนวิจัยดังกล่าวครอบคลุมสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้
-สาขาความสัมพันธ์ช่องแคบไต้หวันศึกษา
-สาขาจีนศึกษา
-สาขาเอเชียแปซิฟิกศึกษา
-สาขาจีนศึกษาด้านอื่น ๆ

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร ประกอบด้วย
1.ใบสมัครทุน
2.สำเนาหลักฐานใบแสดงคุณวุฒิสูงสุด และสำเนาใบแสดงผลการศึกษา
3.ข้อเสนอโครงการวิจัย ความยาวต้องไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ ข้อเสนอการวิจัยควรจะกระชับและเรียบเรียงอย่างดี ซึ่งคณะกรรมการจะใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการให้ทุนและระยะเวลาของทุนการศึกษา
4.หนังสือตอบรับจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยของไต้หวัน
5.หนังสือรับรอง 2 ฉบับ

มูลค่าของทุนการศึกษาที่จะได้รับ
ค่าใช้จ่ายสำหรับทุนวิจัย ประกอบด้วย ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด และค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
– ทุนวิจัยสำหรับศาสตราจารย์ ผู้ช่วยนักวิจัย และนักวิจัย (ประมาณ 2,065 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน หรือประมาณ 60,000 ดอลลาร์ไต้หวัน)

– ทุนวิจัยสำหรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยนักวิจัย และนักศึกษาปริญญาเอก (ประมาณ 1,725 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน หรือประมาณ 50,000 ดอลลาร์ไต้หวัน)

ผู้ที่สนใจและเตรียมเอกสารครบให้ยื่นเอกสารภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนที่เตรียมไว้ไปที่สถานทูตไต้หวันหรือสำนักงานตัวแทนในประเทศไทย หรือในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันที่ศึกษาหรือวิจัย

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 สิงหาคม 2554

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับทุนวิจัยเพิ่มเติมได้ที่
ผู้ประสานงานของ National Central Library (นายจาง เจินฉี)
โทรศัพท์????????????? +886 2 2361 9132?????? ต่อ 317
หรืออีเมล์ twfellowship@ncl.edu.tw

สามารถศึกษาขั้นตอนการสมัครและพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เว็บไซต์? http://ccs.ncl.edu.tw/ccs2/MOFA/english/regulation.aspx

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ