รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และบุคคลากรทางการศึกษาที่โรงเรียนวังไกลกังวล

โอกาสสำหรับผู้ที่อยากได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามาถึงแล้ว

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ประกาศดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ไปบรรจุและแต่งตั้งในโรงเรียนหัวหิน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ เพื่อไปช่วยปฏิบัติหน้าที่สอนในโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรม ราชูปถัมภ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียด ดังนี้

 

 

ตําแหน่งที่รับสมัคร:

ตําแหน่งครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน

– ขั้น 15,050 บาท สําหรับวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

– ขั้น 15,800 บาท สําหรับวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี

– ขั้น 15,800 บาท สําหรับประกาศนียบัตรบัณฑิต ที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จํานวน 60 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก รวม 30 อัตรา ดังนี้

– กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกอนุบาล/ปฐมวัย จํานวน 2 อัตรา

– กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกภาษาไทย จํานวน 5 อัตรา

– กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จํานวน 5 อัตรา

– กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จํานวน 5 อัตรา

– กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จํานวน 5 อัตรา

– กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกสังคมศึกษา จํานวน 2 อัตรา

– กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกสุขศึกษา จํานวน 5 อัตรา

– กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกทัศนศิลป์ จํานวน 1 อัตรา

– กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกนาฏศิลป์ จํานวน 1 อัตรา

– กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกคหกรรม จํานวน 2 อัตรา

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

– มีสัญชาติไทย

– มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

– เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

– ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

– ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรค ตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.

– ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้นๆ

– ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสําหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา

– ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

– ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

– ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

– ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ

– ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทําผิดวินัยตาม พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

– ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน ในหน่วยงาน ของรัฐ

– มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ สําหรับตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร และต้อง เรียนครบหลักสูตร ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป

– กรณีคุณวุฒิที่ผู้สมัครนํามาใช้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคุณวุฒิซึ่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือ กรณีหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศรับสมัครให้พิจารณานับหน่วย กิต Transcript ของผู้สมัคร ตามแนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด ตามหนังสือ สํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๗ ลงวันที่ 18 เมษายน 2556 และหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๔

 

กำหนดรับสมัคร:

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครและแบบประเมินประวัติและ ประสบการณ์ ได้ที่สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของสํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์ www.pknpeo.go.th โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และ ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานครบถ้วนที่

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (บ้านหนองหิน) ๓๒๙/๑ หมู่ 5 ตําบลคลองวาฬ อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม – วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

รายละเอียดอื่นๆ สามารถดูได้ ที่นี่

ที่มา: kroobannok

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ