Tesco Lotus แจกทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาท

Tesco Lotus เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกเยาวชนไทยรับมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2554 จำนวน 46 ทุนๆ ละ 10,000 บาท รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2554

คุณสมบัติผุ้สมัครขอทุน
1.เป็นนิสิต นักศึกษาชั้่นปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2554 ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป
2.มีความประพฤติดี ไม่เคยประพฤติผิดกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย ไม่เคยต้องโทษหรือคดีใด ๆ
3.เป็นผู้ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์
4.สามารถเข้ารับการฝึกงานด้านธุรกิจค้าปลีก ณ สาขาของเทสโก โลตัสในช่่วงปิดภาคฤดูร้อย(วันที่ 1-30 เมษายน 2555)ตามโครงการเบููรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน
5.มีความเป็นผู้นำสูง และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
6.ใช้สิทธิในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศในฐานะพลเมืองดี
7.เป็นผู้ที่ศึกษาใน 22 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในระบบปิด

เอกสารการสมัคร
1.ใบสมัคร ขอได้ที่สถานศึกษาที่ศึกษาอยู่
2.กรอกใบสมัครโดยเขียนข้อความบรรยายความสนใจ กิจกรรมต่าง ๆ และสาเหตุที่สนใจขอรับทุนนี้
3.แนบรูปถ่ายขนาด 1 นิ้วจำนวน 1 ใบ4.ใบแสดงผลการศึกษา
5.หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา และรองคณบดีฝ่านกิจกรรมนิสิต นักศึกษา ตามแบบที่บริษัทฯกำหนด
6.สมัครที่สถาบันที่ตนเองสังกัด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ทุนการศึกษา.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ