แข่งขันแต่งคำประพันธ์ในโครงการ “ครูไทยรักษ์ภาษาครั้งที่ 11” ชิงโล่รางวัลเกียรติยศ

เพื่ออนุรักษ์และสืบสานความงดงามของการประพันธ์ในภาษาไทย ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กรุ่นใหม่แสดงความสามารถด้านภาษาไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้การร้อยเรียงคำอย่างสร้างสรรค์….

สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนักเรียน เเละนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันแต่งคำประพันธ์ในโครงการ “ครูไทยรักษ์ภาษาครั้งที่ 11” ชิงโล่รางวัลเกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตร

 

 

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน:

– นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (หรือเทียบเท่า)

– นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (หรือเทียบเท่า)

– นักเรียนระดับอุดมศึกษา

 

ประเภทการแข่งขัน:

– ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แข่งขันแต่งคำประพันธ์กลอนสุภาพ จำนวน 4 บท หัวข้อ “รู้รักษา สืบค่า ภาษาชาติ”

– ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แข่งขันแต่งคำประพันธ์กลอนสุภาพ จำนวน 5 บท หัวข้อ “รู้รักษา สืบค่า ภาษาชาติ”

– ระดับอุดมศึกษา แข่งขันแต่งคำประพันธ์กลอนสุภาพ จำนวน 6 บท หัวข้อ “เจ้าฟ้าวิศิษฏศิลปินแห่งภาษา”

 

กำหนดระยะเวลา:

– หมดเขตรับผลงาน 5 มกราคม 2563

– ประกาศผลรอบคัดเลือกวันที่ 13 มกราคม 2563

 

รางวัลการประกวด:

– รางวัลชนะเลิศ โล่รางวัลเกียรติยศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โล่รางวัลเกียรติยศปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โล่รางวัลเกียรติยศอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

– รางวัลชมเชย 2 รางวัล เกียรติบัตรคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

– ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่านจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม

– หมายเหตุ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ติดต่อสอบถาม:

ครูไทยรักษ์ภาษา

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ