‘ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ’ ให้นักเรียนระดับปวช. & ปวส. ศึกษาต่อป.ตรี กว่า 40 ทุน!

ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ คือทุนการศึกษาที่เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาสายอาชีพหรืออาชีวศึกษา ไม่ว่าจะในระดับปวช. หรือปวส. ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส ให้ศึกษาต่อเต็มศักยภาพในระดับสูง เช่นในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า โดยในแต่ละปีมีทุนให้มากถึง 40 ทุน

รีบสมัคร!! โอกาสดีๆ แบบนี้พลาดไม่ได้ หมดเขต 28 กันยายนนี้!! รายละเอียดทุนเพิ่มเติมดังด้านล่าง

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าเทอม ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าสนับสนุนโครงการ รวมประมาณ 200,000 บาท/ปี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

– สายอาชีพระดับปวช. หรือปวส. ศึกษาต่อในสาขาที่ประเทศต้องการและขาดแคลน เช่น

– อุตสาหกรรมยานยนต์ใหม่

– อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

– อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

– อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์

– อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร สาขา STEM และเทคโนโลยีดิจิทัล

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือเป็นผู้ด้อยโอกาส

– สำเร็จการศึกษาระดับปวช. หรือปวส. ในปีการศึกษา 2562

– มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาระดับปวช. หรือปวส. ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรืออยู่ในลำดับไม่เกินร้อยละ 20 ของสาขาที่จบการศึกษา

– มีเกียรติประวัติดีเด่นที่สถานศึกษารองรับ

– จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี หลักสูตรต่อเนื่อง หรือเทียบโอนชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2563

– มีความประพฤติดี

– มีความเป็นผู้นำ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้องและวิธีการสมัคร:

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

 

ปิดรับสมัคร:

28 กันยายน 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ประกาศ กสศ. เรื่อง “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ปีการศึกษา 2563 ฉบับที่ 2

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ