ทุนเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ ณ เมืองปาดัง ประเทศอินโดนีเซีย

สมาคมผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย (Thailand TESOL) ประกาศรับสมัครผู้รับทุนเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ ณ เมืองปาดัง ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 1 ทุน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ จำนวน 1 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ ณ เมืองปาดัง ประเทศอินโดนีเซีย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. มีสัญชาติไทย

2. เป็นครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา

3. มีประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษ 3 ปีขึ้นไป

4. เป็นสมาชิกสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย (Thailand TESOL)

 

วิธีการสมัคร:

1. ส่งบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (abstract) ของผลงานวิชาการที่มีความยาวไม่เกิน 250 คํา พร้อมประวัติส่วนตัวภาษาอังกฤษ (bio data) ที่มีความยาวไม่เกิน 80 คํา มาที่ thailandtesol.competition@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562

*หมายเหตุ ผลงานวิชาการ หมายถึง งานวิจัย งานวิจัยในชั้นเรียน เทคนิคการเรียนการสอน หรือโครงงานต่างๆ

2. ผู้สมัครที่บทคัดย่อ ได้รับการคัดเลือกต้องมานําเสนอผลงานวิชาการในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติของสมาคม Thailand TESOL ในระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

*หมายเหตุ ประกาศผลผู้ที่บทคัดย่อ ได้รับการคัดเลือกในวันที่ 16 ธันวาคม 2562

 

ปิดรับสมัคร:

29 พฤศจิกายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.thailandtesol.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ