สภากาชาดไทยเปิดโครงการสรรหา “กุลบุตรและกุลธิดากาชาด” วันนี้ – 9 ต.ค.นี้

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จะจัดโครงการสรรหา “กุลบุตรและกุลธิดากาชาด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย และเพื่อสรรหาเยาวชนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีใจรักในการเป็นอาสาสมัครชอบช่วยเหลือบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและผู้ด้อยโอกาส

เรียกว่า “กุลบุตร และ กุลธิดากาชาด” เพื่อสืบทอดอุดมการณ์ของกาชาดสู่เยาวชนรุ่นต่อไป และทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเผยแพร่ภารกิจของสภากาชาดไทย ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่มีภารกิจในการช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่สภากาชาดไทย

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เยาวชนชาย – หญิง อายุระหว่าง 18 ปีบริบูรณ์ – 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

2. สัญชาติไทย

3. สถานภาพโสด

4. กำลังศึกษาหรือทำงานอยู่ในประเทศไทย

5. มีสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจสามารถร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการฯ

6. มีความรู้ ความเข้าใจในภารกิจของสภากาชาดไทย

7. มีใจรักในการเป็นอาสาสมัครและมีผลงานการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

8. ผู้สมัครต้องไม่เคยผ่านการเข้าร่วมโครงการนี้มาก่อน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

1. ใบสมัครพร้อมภาพถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว 2 ภาพ และขนาดโปสการ์ด 2 ภาพ

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรนักศึกษา

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

4. หนังสือรับรองและอนุญาติให้เข้าร่วมโครงการฯ จากสถาบันการศึกษาต้นสังกัด/หน่วยงาน/ชมรม/สมาคม

***ทั้งนี้ ผู้ที่สมัครผ่านทางสมัครทางออนไลน์ ขอให้นำเอกสารเพิ่มเติมมาในวันสัมภาษณ์

 

วิธีการสมัคร:

1. สมัครทางออนไลน์ : คลิกเพื่อสมัครออนไลน์ (เปิดรับสมัคร 25 กันยายน 2562)

2. ส่งใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์

ที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย

1871 อาคารเฉลิมบูรณะนนท์ ชั้น 2

ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ 0-2252-5002-3 กด 1

โทรสาร 0-2252-5004

(กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์ นับวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2562)

 

ปิดรับสมัคร:

9 ตุลาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

thaircy.redcross.or.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ