ทำความรู้จัก ‘Thammasat Frontier School’ เรียนป.ตรีไม่เจาะจงหลักสูตร

“Thammasat Frontier School” ถือเป็นหลักสูตรใหม่ที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้ศึกษาในระดับปริญญาตรีแบบไม่จำกัดหลักสูตร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะแห่งอนาคต (Future Competency) ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามาเรียนในช่วงแรกแบบไม่มีคณะ/หลักสูตร เพื่อให้นักศึกษาได้เลือกเรียนและออกแบบหลักสูตรตามเป้าหมายชีวิตของตนเอง

 

 

มาดูกันว่าคณะใด และหลักสูตรใดบ้างที่เข้าร่วมรับนักศึกษาจาก Thammasat Frontier School ติดตามกันได้ดังด้านล่างนี้เลย

1. คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

2. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

4. คณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

5. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต

6. คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ

7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

8. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต

9. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้

10. วิทยาลัยสหวิทยาการ หลักสูตรศิปลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์

11. คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรววิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม

 

 

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนคณะ รวมทั้งหลักสูตรได้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 3 เป็นต้นไป และในปี 2563 เองก็ถือเป็นครั้งแรกที่มีหลักสูตรเช่นนี้เกิดขึ้น

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสมัครเรียนต่อหลักสูตรนี้ต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมเพียง 2.75 ซึ่ง Thammasat Frontier School จะเปิดรับสมัครผ่าน TCAS รอบ 3 และ 4 จำนวน 120 ที่นั่งเท่านั้น

 

 

ถือเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่น่าสนใจ ที่เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้เลือกเรียนตามความถนัดเพื่อต่อยอดต่อไปได้ในอนาคต นักเรียน นักศึกษาที่สนใจโครงการ Thammasat Frontier School ก็อย่าช้า ดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ ที่นี่ เลย

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ