มธ. รับสมัครนักศึกษาโครงการนิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการนิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) โดยมีเกณฑ์การรับสมัครดังต่อไปนี้

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางนิติศาสตร์หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยให้การรับรองวิทยะฐานะ

2. มีค่าเฉลี่ยสะสมของผลการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ 2.75 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

3. มีผลคะแนนขั้นต่ำของการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

-TU-GET 550 คะแนน

-TOEFL Internet-based 68 คะแนน

-IELTS 6.0 คะแนน

ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจะมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

1. สำเนาปริญญาบัตร

2. สำเนาทรานสคริปต์

3. ผลการทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษตามที่กำหนด

4. จดหมายรับรอง (A letter of recommendation) จากอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาตรี

 

วิธีการสมัคร:

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเรียนได้ที่ www.admission.law.tu.ac.th

 

ปิดรับสมัคร:

8 มีนาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.law.tu.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ