The University of Southern Queensland มอบทุนเรียนต่อป.โท ทุกสาขาที่ออสเตรเลีย

อีกหนึ่งทุนการศึกษาที่น่าสนใจของวันนี้มาจากเมืองจิงโจ้...